Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 574/07 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/11/06

Data wejścia w życie: 2007/11/06


ZARZĄDZENIE NR 574/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 listopada 2007r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin.


        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz § 13 ust. 7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz. 636 z 2006r. Nr 127, poz. 885), zarządzam co następuje:

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Dz. U. Nr 69, poz. 636 z 2006r. Nr 127, poz. 885) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta Szczecin o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 543/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2005r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/11/07 13:22:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/11/07 13:22:11 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/11/07 10:48:28 nowa pozycja