Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 206/07 w sprawie powołania Społecznej Rady Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

Data podpisania: 2007/04/26

Data wejścia w życie: 2007/04/26


ZARZĄDZENIE NR 206/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie


Na podstawie § 9 Załącznika do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 85/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2007 r.) , zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Społeczną Radę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, zwaną dalej Radą, w składzie:
Przewodniczący:
1) Dariusz Matejski – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
Zastępca Przewodniczącego:
2) Katarzyna Marlicz - radna Rady Miasta Szczecin
Członkowie:
3) Agnieszka Draabe – przedstawiciel fundacji Canis Gratia e.V.
4) Michał Górski - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
5) Leonard Gugała - przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
6) Anna Kiepas-Kokot – przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
7) Józef Krzempek – przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody
8) Wioletta Nowak – przedstawiciel Związku Kynologicznego
9) Jan Posłuszny - radny Rady Miasta Szczecin
10) Barbara Zorga – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ekologii Praktycznej
11) Anna Bednarek – przedstawiciel Rady Osiedla Podjuchy
§ 2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.
§ 3. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Kadencja Rady pokrywa się z okresem trwania V kadencji Rady Miasta.
§ 5. Obsługę merytoryczną i techniczną Rady zapewnia zakład budżetowy pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 206/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26. kwietnia 2007 r.


Regulamin funkcjonowania Społecznej Rady Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie


Rozdział 1
Cele i zadania Rady
§ 1.1. Społeczna Rada Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie pełni funkcję programową i doradczą, w następujących obszarach działań:
1) zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecin,
2) dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (zwanym dalej Schroniskiem), będącym jednostką organizacyjną Zakładu Usług Komunalnych,
3) polityki adopcyjnej zwierząt przebywających w Schronisku.
2. Realizując funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada kieruje swoje stanowisko do Zakładu Usług Komunalnych za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Szczecinie.
§ 2. Zadaniem Rady jest wypracowanie na podstawie sprawozdań, informacji, protokołów z kontroli i in. tego rodzaju dokumentów wspólnego stanowiska w ww. obszarach działań, zmierzającego do poprawy sytuacji i przedstawienie go Prezydentowi Miasta, za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 3. Celem działania Rady jest wypracowanie polityki przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt, która będzie stanowić podstawę do aktualizacji uchwały Nr IX/181/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

Rozdział 2
Organizacja i działanie Rady
§ 4. Rada jest powoływana spośród przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, radnych Rady Miasta Szczecin oraz pracowników Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Członkowie Rady spotykają się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w trybie posiedzeń zwyczajnych. W okresach między posiedzeniami członkowie Rady, za zgodą i za pośrednictwem przewodniczącego Rady, mogą występować do Zakładu Usług Komunalnych za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM z wnioskiem o udostępnienie informacji, które są niezbędne dla przeprowadzenia analizy problemu, poruszanego na posiedzeniu.
§ 6. W sytuacjach wymagających pilnego wypracowania stanowiska Rady, na wniosek przynajmniej 2 członków Rady lub Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne.
§ 7. Na wniosek przynajmniej dwóch członków Rady lub Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych, posiedzenie Rady może mieć charakter wizytacji Schroniska.
§ 8. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest zwoływanie i prowadzenie posiedzeń.
§ 9. Stanowisko Rady jest podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów „za”. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzeniu Rady.
§ 10. Zakład Usług Komunalnych przekazuje projekt protokołu z posiedzenia Rady jej Przewodniczącemu w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
§ 11. Wypracowane stanowisko Rady ma charakter jawny i jest publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin oraz może być publikowane na stronach internetowych organizacji i instytucji reprezentowanych w Radzie.
§ 12. Rada przyjmuje skargi, wnioski, informacje na temat funkcjonowania Schroniska, za pośrednictwem instytucji lub organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W celu wyjaśnienia sytuacji będących przyczyną skargi lub wniosku Rada zwraca się do kierownictwa Schroniska o przekazanie informacji istotnych dla wyjaśnienia sprawy. Organizacje niereprezentowane w Radzie oraz osoby trzecie zwracają się do Rady w formie pisemnej.
§ 13. Na wniosek Rady kierownik Schroniska lub inny pracownik Zakładu Usług Komunalnych zobowiązany jest przygotować i przekazać Radzie informacje dotyczące analizowanego przez Radę problemu w odniesieniu do działalności Schroniska.
§ 14. Na wniosek członka Rady lub Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie gości, których obecność jest wskazana ze względu na ich wiedzę lub doświadczenie w dziedzinie poruszanego przez Radę problemu.
§ 15. Rada w cyklu rocznym, do końca stycznia roku następnego, zdaje sprawozdanie ze swojej działalności, przedkładając je Prezydentowi Miasta Szczecin za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta ds. z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska, polityki mieszkaniowej i gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 16. Działalność w Radzie ma charakter społeczny, toteż nie wiąże się z wynagrodzeniem członków Rady w żadnej formie.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/02/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Michał Górski, dnia: 2009/02/23 15:48:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Górski 2009/02/23 15:48:57 modyfikacja wartości
Michał Górski 2009/02/23 15:45:27 nowa pozycja