Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 614/07 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data podpisania: 2007/12/03

Data wejścia w życie: 2007/12/03


ZARZĄDZENIE NR 614 /07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 grudnia 2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie § 27 Uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 58, poz. 1047, Nr 101, poz. 1710, z 2004r. Nr 5, poz. 78, z 2005r. Nr 90, poz. 1837, z 2006r. Nr 14, poz. 266, Nr 87, poz.1591, Nr 108, poz. 2081, Nr 97, poz. 1838, z 2007r. Nr 70, poz. 1118 ) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 101, poz. 1710, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 5, poz. 78, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 90, poz. 1837, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 ) oraz art. 99 ustawy z dnia 20 września 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 487/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Za każdorazowe posiedzenie członkowie Komisji otrzymują zwrot poniesionych wydatków w kwocie odpowiadającej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami ). Liczba płatnych posiedzeń w danym miesiącu nie może przekroczyć sześciu.”

2) w § 1 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

“31. Członkom Komisji w składzie ustalonym zarządzeniem Nr 130/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
i zarządzeniem Nr 81/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, za posiedzenia odbyte od 19 września 2007r. do 24 października 2007r. przysługuje zwrot poniesionych wydatków w kwocie określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego pn. “ Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/12/06, odpowiedzialny/a: prezydent miasta, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2007/12/06 12:06:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2007/12/06 12:06:28 nowa pozycja