Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 525/07 w sprawie zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych na terenie

Data podpisania: 2007/10/15

Data wejścia w życie: 2007/10/15


ZARZĄDZENIE NR 525/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 października 2007r.
 
            w sprawie zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych na terenie
Gminy Miasto Szczecin
 
Na podstawie art. 17 ust. , 7 , ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241 , poz. 2416 , zm. Nr 277 ,
poz. 2742 z 2003r, Nr 180 , poz. 1496 z 2006r, Nr 104 , poz. 708 , Nr 104 , poz. 711 , Nr 220 ,
poz. 1600 , z 2007r. Nr 107 , poz. 732) , § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju ,
szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin .( Dz. U. Nr 96 , poz. 850 ) oraz
wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZK.III.G-2211-84/07 z dnia 26.09.2007 r.
w sprawie eksploatacji budowli ochronnych - zarządzam co następuje :
 
§ 1. 1.W czasie pokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin budowle ochronne mogą być
wynajmowane lub użyczane na cele inne niż obronne w myśl zasad określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .
2. Wzór umowy najmu określa załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia .
3. Wzór umowy użyczenia określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .
 
§ 2. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ,Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Prawobrzeże” spółka z o.o. , Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z o.o. uprawnione są do zawierania umów najmu lub użyczenia budowli ochronnych
będących w administrowaniu tych podmiotów .
 
§ 3. Umowy najmu lub użyczenia zawiera się na wniosek zainteresowanego za zgodą
            Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 
§ 4. Środki uzyskane z najmu budowli ochronnych mogą być przeznaczane wyłącznie
na remonty oraz zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji budowli ochronnych
będących w administrowaniu podmiotów o których mowa w § 2 .
 
§ 5. Podmioty o których mowa w § 2 zobowiązane są co kwartał do odprowadzania
15% uzyskanej kwoty z najmu budowli ochronnych na konto : Gmina Miasto Szczecin –
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Bank PEKAO S.A.II Oddział
Szczecin 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290 .
 
§ 6. Środki o których mowa w § 5 przeznacza się na dofinansowanie remontów
komunalnych budowli ochronnych nie będących w administrowaniu podmiotów
wymienionych w § 2 .
 
§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 127/03 Prezydenta Miasta-Szefa Obrony Cywilnej Szczecina
            z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie : zasad wykorzystania i czasowego użytkowania
budowli ochronnych ta terenie Gminy Miasto Szczecin .
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 
                                                                                                            PREZYDENT MIASTA
 
                                                                                                                     Piotr Krzystek

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2007/10/15, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2009/12/30 10:11:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2009/12/30 10:11:41 nowa pozycja