Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 196/07 w sprawie udostępniania nieruchomości stanowiących bazę miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w Szczecinie w celu umieszczania reklam wewnątrz obiektów

Data podpisania: 2007/04/25

Data wejścia w życie: 2007/04/25


ZARZĄDZENIE NR 196/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
 
 
w sprawie udostępniania nieruchomości stanowiących bazę miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w celu umieszczania reklam wewnątrz obiektów.
 
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337), zarządzam, co następuje :
 
 
 
§ 1. Ustala się ogólne zasady udostępniania miejskich obiektów sportowych – jak
         w załączniku do niniejszego zarządzenia - w celu umieszczania reklam klubów
         sportowych korzystających z tych obiektów oraz firm sponsorujących te kluby.
 
§ 2.   Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)      obiektach sportowych – należy przez to rozumieć obiekty sportowe stanowiące bazę miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji zwanego dalej Zarządcą.
2)      reklamie – należy przez to rozumieć ekspozycję napisów, znaków graficznych
i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym
 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się w Dyrektorowi jednostki budżetowej
           pn. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
 
 
§ 4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 196/07
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
 
 
OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU, REKREACJI
I REHABILITACJI W SZCZECINIE
 
 
Wprowadza się ogólne zasady udostępniania miejskich obiektów sportowych będących
w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w celu umieszczania reklam wewnątrz obiektów Klubów sportowych lub firm sponsorujących te Kluby:
 
1)      Podstawą do umieszczenia reklamy jest umowa zawarta z Miejskim Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zwanym dalej Zarządcą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2)      Prawo do nieodpłatnego umieszczania reklamy Klubu bądź firmy sponsorującej Klub przysługuje wyłącznie Klubom sportowym z najwyższej klasy rozgrywek danej dyscyplinie sportu (np. ekstraklasa) rozgrywających mecze na danym obiekcie.
3)      Kluby sportowe nie klasyfikujące się do najwyższej klasy rozgrywek mają prawo do bezpłatnego umieszczenia reklamy tylko na czas rozgrywanego meczu w taki sposób, aby umieszczona reklama nie zasłaniała innych już zawieszonych.
4)      W przypadku zmiany klasy rozgrywek przez Klub, Zarządca nie jest zobowiązany do ponownego zawarcia umowy na takich samych warunkach, jak w poprzedniej umowie..
5)      Powierzchnia jednego modułu reklamy nie może przekroczyć 5 m kw., przy czym łączna wielkość udostępnionej powierzchni wynikać będzie z ilości zespołów grających w najwyższej klasie rozgrywek na danym obiekcie oraz możliwości technicznych danego obiektu sportowego.
6)      Zarządca nie gwarantuje każdemu Klubowi udostępnienia maksymalnej powierzchni reklamowej na danym obiekcie sportowym.
7)      Reklamy, których powierzchnia przekracza 5 m kw., umieszcza się odpłatnie zgodnie
z cennikiem zawartym w zarządzeniu Nr 617/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy, za każdy dodatkowy metr kwadratowy przekraczający wyżej podany wymiar.  
8)      Reklamy na parkietach hal sportowych umieszcza się odpłatnie, za wyjątkiem reklam wynikających z przepisów Polskich Związków Sportowych.
9)      Reklamy wyklejone foliami samoprzylepnymi antypoślizgowymi muszą posiadać atest.
10)  Punkt 8 i 9 niniejszego Załącznika dotyczy Klubów uczestniczących w najwyższej klasie rozgrywek w danej dyscyplinie sportu (np. ekstraklasa). 
11)  Opłata za pozostałe reklamy umieszczone na parkiecie wynosi 30 % wartości umowy zawartej przez klub ze sponsorem liczone proporcjonalnie do długości umowy zawartej z Zarządcą
12)  W przypadku organizacji imprez niekomercyjnych, ważnych dla promocji Miasta Szczecin, powierzchnie reklamowe na obiektach sportowych będą udostępniane przez Zarządcę bezpłatnie na wniosek Prezydenta Miasta.
13)  Zawarcie umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządcy na wniosek zainteresowanego i  po wskazaniu przez Zarządcę miejsca umieszczenia reklamy.
14)  Do wniosku ze zgodą udzieloną przez Dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin uprawniającą Klub do bezpłatnego umieszczenia reklamy, powinny być dołączone: projekt graficzny do zaakceptowania przez Zarządcę oraz oświadczenie zainteresowanego o wartości umowy zawartej ze sponsorem w przypadku ubiegania się o umieszczenie reklamy na parkiecie obiektu.
15)  W celu zachowania estetyki obiektu wszystkie reklamy umieszczone na danym obiekcie sportowym powinny mieć takie same moduły.
16)  Umieszczone reklamy nie mogą zasłaniać widoczności, a sposób ich umocowania nie może zagrażać bezpieczeństwa zawodników i kibiców.
17)  Odpowiedzialność za zamocowanie reklam ponosi Klub. 
18)  W przypadku stwierdzenia bezumownego umieszczenia reklamy na obiekcie sportowym należy zawrzeć umowę zgodnie z niniejszymi zasadami.

udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2007/04/26, odpowiedzialny/a: Barbara Nowakowska, wprowadził/a: Dariusz Horniak, dnia: 2007/04/26 11:25:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Horniak 2007/04/26 11:25:17 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2007/04/26 10:34:20 nowa pozycja