Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 114/07 w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/03/12

Data wejścia w życie: 2007/03/12


 

ZARZĄDZENIE NR 114/07
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337), § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin powołuje się Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:

1) Izabela Buckowska – inspektor w Biurze Obsługi Interesantów
2) Anna Jaśkowiak – główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
3) Dariusz Sass – kierownik referatu w Biurze Obsługi Interesantów
4) Małgorzata Wąsiewicz-Kotas – główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
5) Bożena Taudul – kierownik referatu w Biurze Obsługi Interesantów
6) Katarzyna Stasik – podinspektor w Biurze Obsługi Interesantów
7) Wiesława Grot – główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
8) Lidia Tusiewicz-Mencel – główny specjalista w Wydziale Oświaty
9) Tomasz Zwoliński – kierownik referatu w Wydziale Oświaty
10) Wioleta Zmorzyńska – główny specjalista w Wydziale Oświaty
11) Anetta Kieszkowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
12) Barbara Ledwon – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
13) Małgorzata Szust – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
14) Mirosław Lisewski – kierownik referatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
15) Inga Karłowska – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
16) Magdalena Szmidt – podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
17) Agnieszka Cudniewicz – główny specjalista w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
18) Agnieszka Olejnik – inspektor w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów
19) Alicja Zawadzka – inspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej
20) Anna Kalina –Dzwonkowska – kierownik referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych
21) Wioletta Dobrowolska – inspektor w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych
22) Anna Polewka – inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
23) Dariusz Horniak – inspektor w Wydziale Sportu
24) Sylwia Kocot – inspektor w Wydziale Sportu
25) Ewa Szynkowska – główny specjalista w Wydziale Informatyki
26) Joanna Kocik – główny specjalista w Biurze Geodety Miasta
27) Łukasz Muryń – podinspektor w Biurze Geodety Miasta
28) Jolanta Skwarczyńska – inspektor w Biurze Prawnym
29) Kamila Szczygieł – główny specjalista w Wydziale Księgowości
30) Krystyna Kurzawa – kierownik referatu w Wydziale Inwestycji Miejskich
31) Małgorzata Andryszewska – inspektor w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
32) Małgorzata Górska – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
33) Wojciech Ignalewski – główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
34) Monika Tomaszewska – główny specjalista w Biurze Budżetu
35) Wioletta Florczak – podinspektor w Biurze Budżetu
36) Grażyna Muszyńska – główny specjalista w Biurze Budżetu
37) Joanna Lachowska – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
38) Kinga Owczarek – inspektor w Biurze Prezydenta Miasta
39) Marta Wikieł – inspektor w Biurze Rady Miasta
40) Jakub Cieślicki – inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich

§ 2. Zadaniem Zespołu Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie okresowych przeglądów w wydziałach i biurach Urzędu Miasta objętych Systemem Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000.

§ 3. Plan okresowych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Koordynatorem prac Zespołu Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie członkom Zespołu Auditorów Wewnętrznych wykonywania zadań niezbędnych do przeprowadzania okresowych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 242/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 24 października 2001 r. (zm. Zarządzenie Nr 268/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 listopada 2001 r., Zarządzenie Nr 179/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 maja 2004 r.).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2007/03/19, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/03/19 15:47:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/03/19 15:47:23 nowa pozycja