Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 415/07 w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam

Data podpisania: 2007/07/31

Data wejścia w życie: 2007/07/31


ZARZĄDZENIE NR 415/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 lipca 2007 r. 

 w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy


        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz  z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art.23 ust.1, w związku z art. 4 pkt 9 b1 oraz art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 ) zarządzam, co następuje:


    § 1. Zarządzenie ustala :
1) zasady wydzierżawiania nieruchomości w celu umieszczenia reklam
2) zasady umieszczania oznaczeń przedsiębiorcy
3) wysokość opłat z tytułów określonych w pkt 1 i 2.

    § 2. Zarządzenie nie dotyczy pasa drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136).

    § 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) nieruchomościach – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa,
2) reklamie – należy przez to rozumieć:
a) reklamę wolno stojącą - samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym,
b) reklamę wbudowaną – miejsce lub urządzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów
i znaków graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny element wyposażenia elewacji, umieszczony na zakończonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa powyżej, stanowiące element pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a także szyld o powierzchni do 0,3 m2.
3) oznaczeniu przedsiębiorcy (szyld) – należy przez to rozumieć oznaczenie przedsiębiorców, którzy na podstawie przepisów szczególnych mają obowiązek oznaczenia siedziby i miejsca wykonywanej działalności,
4) jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin – należy przez to rozumieć samorządową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
5) jednostka organizacyjna Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu.

   § 4. Wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczenia reklam następuje w drodze przetargu z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w odrębnych Uchwałach Rady Miasta i niniejszym Zarządzeniu.

   § 5. Decyzję w sprawie formy przetargu podejmuje Prezydent Miasta, osoba przez niego upoważniona lub kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin.

   § 6. Przetarg przeprowadza się zgodnie z Regulaminem Przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin, ustalonym przez Prezydenta Miasta Szczecin lub kierownika jednostki organizacyjnej.

   § 7. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 

   § 8. Umowy dzierżawy nieruchomości w celu umieszczenia reklam mogą być zawierane
na czas oznaczony do lat trzech. Zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata nastąpić może na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

   § 9. Prezydent może odstąpić od przetargu na dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam w przypadku:
1) umieszczenia reklam przez przedsiębiorców o treści wyłącznie informacyjnej dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej (tj. nazwa firmy, adres, zwięzła informacja o rodzaju wykonywanej działalności),
2) złożenia wniosku przez osoby, które ostatnio korzystały z nieruchomości na podstawie umowy – na zasadzie kontynuacji dzierżawy,
3) umieszczenia przez organy władzy rządowej i samorządowej znaków informacyjnych zawierających informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map tablic lub plansz,
4) osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo- rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną - w przypadku umieszczenia reklam na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacji pożytku publicznego - w przypadku umieszczenia reklam na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

   § 10. 1. Z wnioskodawcami zalegającymi z zapłatą czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości oddanej w celu umieszczenia reklamy oraz z wnioskodawcami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości umowy dzierżawy nie będą zawierane.
    2. Postanowienia ust.1 nie mają zastosowania w przypadku:
1) zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości powstałego w wyniku zawarcia umowy z podmiotem nieuprawnionym, przy czym Gmina Miasto Szczecin uprawniona będzie dochodzić wynagrodzenia w wysokości stanowiącej równowartość stawek obowiązujących w danym okresie, za cały okres korzystania z nieruchomości, na zasadach ogólnych przed sądem powszechnym.
2) pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej w zakresie rozłożenia na raty.

    § 11. Tryb postępowania przy udostępnianiu nieruchomości w celu umieszczenia reklam zawarty jest w załączniku nr 1

   § 12. 1. Stawki czynszu dzierżawnego za umieszczenia reklamy ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 2, z wyłączeniem przypadku ustalenia wysokości czynszu w trybie przetargowym.
    2. Czynsz dzierżawny za jeden miesiąc odpowiada iloczynowi powierzchni reklamy i właściwej stawki opłat wg załącznika nr 2, z wyłączeniem przypadku ustalenia wysokości czynszu w trybie przetargowym .
    3. W przypadku trybu przetargowego stawki opłat wg załącznika nr 2 stanowią stawki wywoławcze do przetargu.
    4. Podmiot, który zajmował nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy, która wygasła
na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, zaniechał złożenia wniosku o zawarcie kolejnej umowy i nadal korzysta z nieruchomości w dotychczasowym zakresie, bądź złożył wniosek po wygaśnięciu umowy, zostanie obciążony za bezumowne korzystanie z nieruchomości wynagrodzeniem odpowiadającym dwukrotnej wartości miesięcznego umownego czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z nieruchomości, od dnia wygaśnięcia umowy.
   5. Podmiot zajmujący nieruchomość, który nigdy nie posiadał tytułu prawnego uprawniającego go do korzystania z nieruchomości i nie występował z żadnym wnioskiem w zakresie zalegalizowania tego stanu, ponosi sankcje finansowe w postaci jednorazowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wyliczonego na podstawie obowiązujących stawek czynszu dzierżawnego określonych w załączniku nr 2 - za cały okres korzystania z nieruchomości.

     § 13. 1.Stawki opłat, które są podstawą ustalania czynszu, podlegają podwyższeniu
z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podstawę ustalenia wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” po upływie trzeciego kwartału z zastrzeżeniem ust.2.
   2. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego Zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji, o której mowa w ust.1 lub zastosować inną stawkę waloryzacji nie przekraczającą 20% wzrostu obowiązujących opłat.
   3. W przypadku zmiany stawek i wysokości opłat, o zmianie opłat dzierżawcy zawiadamiani będą przez wydzierżawiającego nie później niż 14 dni przed dniem obowiązywania nowych stawek.
   4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 jest tożsame z wypowiedzeniem wysokości stawek.

    § 14. 1. Nieruchomości mogą być oddawane w użyczenie na czas oznaczony do lat trzech przedsiębiorcom umieszczającym oznaczenia przedsiębiorcy pod warunkiem:
1) umieszczenia jednego oznaczenia przedsiębiorcy w obrębie zakładu głównego, oddziału oraz innego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
2) zawarcia w treści oznaczenia wyłącznie oznaczenia przedsiębiorcy i zwięzłego określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
3) ograniczenia powierzchni oznaczenia lub urządzenia, na którym oznaczenie jest umieszczone do 0,3 m2.
2. W przypadku niezachowania któregokolwiek warunku określonego w ust.1 należy stosować przepisy zarządzenia dotyczące dzierżawy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.1 zostanie zawarta umowa użyczenia nieruchomości w celu umieszczenia oznaczenia przedsiębiorcy.

    § 15. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

    § 16. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 617/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.
2) Zarządzenie Nr 30/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam.

    § 17. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

    § 18. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin nie posiadających osobowości prawnej, w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. - w przypadku nieruchomości oddanych im w zarząd, trwały
zarząd lub umów o zarządzanie.

    § 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 415 /07
                                                                                                                                                      Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                                                                                      z dnia 31 lipca 2007r.

 

Tryb postępowania przy udostępnianiu nieruchomości w celu umieszczenia reklam


    1. Przyjmowanie wniosków.

1) Wnioski o udostępnianie nieruchomości w celu umieszczenia reklam składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) .
2) Do wniosku należy dołączyć:
  a) mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy wraz
z podaniem numeru działki i obrębu oraz z naniesionym aktualnym stanem władania,
  b) projekt graficzny reklamy lub wizualizację reklamy w terenie (na budynku),
  c) uproszczony schemat posadowienia reklamy w terenie (rodzaj fundamentu) , 
 d) informację o powierzchni zajętej przez rzut poziomy fundamentu oraz reklamy na grunt - w celu obliczenia należnego podatku od nieruchomości.
  e) informację na temat sposobu zasilania w energię elektryczną– w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej.

    2. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków o umieszczenie reklam na nieruchomościach.

1) Przyjęty do rozpatrzenia wniosek uzyskuje niezbędne opinie i informacje niżej wymienionych jednostek organizacyjnych : 
  a) Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. w przypadku lokalizacji reklam na nieruchomościach gruntowych zabudowanych,
  b) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w celu uzyskania informacji na temat zgodności lokalizacji reklamy z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz ustalenia czy wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 c) Miejskiego Konserwatora Zabytków w przypadku usytuowania reklamy na terenach i obiektach wpisanych lub zakwalifikowanych do rejestru zabytków oraz na terenach i obiektach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej „A”,”B”,”K”,”E”
lub znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
 d) Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych - w celu uzyskania opinii plastycznej,
 e) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu uzyskania opinii na temat kolizji proponowanej lub istniejącej lokalizacji reklamy z zielenią,
  f) Zakładu Usług Komunalnych - w przypadku lokalizacji reklam na terenach i obiektach przekazanych w trwały zarząd i zarządzanie Zakładowi Usług Komunalnych w sposób określony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z włączeniem basenów p.poż - z powiadomieniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  g) innych wydziałów stosownie do prowadzonego nadzoru właścicielskiego.

2) Merytorycznie odpowiedzialne jednostki, wymienione w pkt 1 zobowiązane są wydać w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku wymagane opinie i informacje.

3) Wnioski zostają rozpatrzone odmownie jeżeli choć jedna z wymaganych opinii jest negatywna. Wnioskodawca zostaje o tym fakcie powiadomiony przez jednostkę przyjmującą wniosek.

   3. Zawieranie umów.

1) Umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości pod umieszczenie reklam i oznaczeń przedsiębiorców zawierają:
  a) Prezydent Miasta Szczecin lub upoważnione osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa- na dzierżawę nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w lit. b,
  b) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. - na dzierżawy nieruchomości oddanych im w zarząd, trwały zarząd lub umów o zarządzanie w sposób określony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z włączeniem basenów p.poż . 

 

 

                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                                    do Zarządzenia Nr  415 /07
                                                                                                                                                                     Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                                                                                                     z dnia 31 lipca 2007r.


Opłaty za wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczania reklam


1. Miesięczne stawki opłat za reklamy:

1)Tablice wolnostojące i wiszące, kasetony podświetlane, neony, itp. o powierzchni:
    a) do 0,6 m2 -41,00 zł,
    b) od 0,6 do 1m2 -41,00 zł plus 4,50 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 0,6 m2
    c) od 1,0 m2 do 5,0m2 -59,00 zł plus 4,40 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 1,0 m2
    d) od 5,0 m2 do 12,0m2 -235,00 zł plus 2,00 zł za każde rozpoczęte 0,1 m2 ponad 5,0 m2
    e) powyżej 12,0 m2 -375,00 zł plus 12,0zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2 ponad 12,0m2

2) Słupy informacyjno- ogłoszeniowe o średnicy do 1,4 m i wysokości do 4 m
- 150,00 zł netto, miesięcznie za 1 szt.
3) Markizy z elementami reklamowymi - 37,00 zł za każdy rozpoczęty 1,0 m2
powierzchni markizy.

4) Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie reklamy, którzy udostępnią powierzchnie reklamowe Gminie Miasto Szczecin, w tym wyłonieni zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu prowadzenia kampanii promocyjnej Miasta Szczecin, na nośnikach , na które zawarte są umowy dzierżawy, będą wnosili za ten okres należność za dzierżawę nieruchomości gminnych lub Skarbu Państwa w wysokości 10% należnego czynszu dzierżawnego obliczonego na podstawie stawek miesięcznych opłat określonych w pkt 1-3.
Wydział zlecający promocję miasta zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające udzielenie zamówienia oraz jego wykonanie.

    2. Do obliczania powierzchni o kształcie nieregularnym (neony, litery, znaki itp.) przyjmuje się najmniejszą powierzchnię prostokąta, w którym mieści się napis lub znak.

    3. W przypadku zawarcia umowy dzierżawy na okres krótszy niż jeden miesiąc ustala się dzienną stawkę dzierżawy jako iloraz stawki miesięcznej przez 30 dni.

    4. W przypadku reklam dwustronnych opłatę zwiększa się o 20%.

    5. Określone niniejszym załącznikiem stawki opłat powiększa się o wartość podatku VAT  w wysokości 22%.

    6. Ustala się stawkę w wysokości 20 % opłat określonych w ust.1 dla nośników reklamowych wymagających:
1) uzyskania pozwolenia na budowę do czasu zawiadomienia o zakończeniu budowy jednak nie dłużej niż 2 miesiące od daty obowiązywania umowy;
2) dokonania zgłoszenia montażu – przez okres 1 miesiąca od daty obowiązywania umowy.
UZASADNIENIE


W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007r.) i włączeniem spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa w celach reklamowych do zakresu działań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zachodzi konieczność uregulowania spraw związanych z prowadzeniem działalności reklamowej. 
W celu ujednolicenia przepisów odnośnie gospodarowania nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa wprowadza się tryb przetargowy przy wydzierżawianiu nieruchomości w celu umieszczenia reklam.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iż na nieruchomościach gminnych poza pasem drogowym znajduje się 6 szt. przedwojennych słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin. Nadzór oraz prace remontowe powierzono Zakładowi Usług Komunalnych.
Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia opłat za prowadzenie działalności reklamowej na słupach informacyjno- ogłoszeniowych przez przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu - proponuje się 150 zł + 22 % VAT miesięcznie za 1 szt.

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/08/01, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Sylwia Filip-Karpowicz, dnia: 2007/08/01 15:23:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 15:23:47 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 15:20:50 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 15:10:57 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 15:03:44 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 14:54:38 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 14:50:49 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 14:39:09 modyfikacja wartości
Sylwia Filip-Karpowicz 2007/08/01 13:59:38 nowa pozycja