Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 578/07 zmieniające Uchwałę Zarządu Miasta Szczecina w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych

Data podpisania: 2007/11/12

Data wejścia w życie: 2007/11/12


ZARZĄDZENIE Nr 578/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12.11.2007 r.

zmieniające Uchwałę Zarządu Miasta Szczecina w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych. 


        Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych (z późniejszymi zmianami)
§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 1. Stawki niniejszej uchwały będą traktowane jako wyjściowe w negocjacjach
i minimalne w przetargach.
2. Za grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu niż wymienione w § 2,3,4, opłata za 1 m2 gruntu będzie uzgadniana między stronami.
3. Stawki opłat, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszej Uchwały, ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, począwszy od roku 1996, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Podstawę ustalenia wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat Prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
4. Opłata za udostępnienie terenu :
1) pod inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym,
2) o dużej powierzchni do zagospodarowania na nietypowy, istotny dla funkcjonowania miasta cel,
3) związanego z realizacją celów publicznych,
ustalona jest w drodze negocjacji stron.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

       Z uwagi na konieczność udostępnienia terenów pod inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, o dużej powierzchni do zagospodarowania na nietypowy, istotny dla funkcjonowania miasta cel oraz związany z realizacją celów publicznych, uzasadnione jest aby opłata ustalona była w drodze negocjacji stron.
W związku z powyższym Wydział Gospodarki Nieruchomościami proponuje wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecina z dnia
27 października 1994 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/02/08, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Sylwia Kalwaryjska, dnia: 2008/02/08 11:46:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Kalwaryjska 2008/02/08 11:46:58 nowa pozycja