Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 35/07 w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy

Data podpisania: 2007/01/23

Data wejścia w życie: 2007/01/23


ZARZĄDZENIE NR 35/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 stycznia 2007r.


w sprawie waloryzacji opłat za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) w związku z § 12 ust.1 Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami ( ze zm.) , zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, ustala się w roku 2007 miesięczne stawki opłat netto za 1 m2, z tytułu :
   1) najmu garażu murowanego w wysokości – 3,20 zł/m2 , z zastrzeżeniem ust.2.
   2) najmu garażu wybudowanego ze środków własnych ludności – 1,75 zł/m2.
2. Wysokość stawki określonej w ust.1 pkt 1 nie dotyczy umów, których czynsz został ustalony w drodze przetargu po 01 stycznia 2007r.

§ 2. Wysokość stawek określonych w § 1 obowiązuje od dnia 01 marca 2007r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/01/29, odpowiedzialny/a: Renata Matusiak, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/01/29 15:28:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/01/29 15:28:56 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/01/29 15:19:06 nowa pozycja