Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 499/07 zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

Data podpisania: 2007/09/24

Data wejścia w życie: 2007/09/24ZARZĄDZENIE NR 499/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 września 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 415/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
„ 4. Podmiot, który zajmował nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy, która wygasła na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, zaniechał złożenia wniosku o zawarcie kolejnej umowy i nadal korzysta z nieruchomości w dotychczasowym zakresie, bądź złożył wniosek po wygaśnięciu umowy, zostanie obciążony za bezumowne korzystanie z nieruchomości wynagrodzeniem odpowiadającym czterokrotnej wartości miesięcznego umownego czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z nieruchomości, od dnia wygaśnięcia umowy.”

2) w ust. 1 ,,Opłat za wydzierżawianie nieruchomości w celu umieszczania reklam” stanowiących Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 415/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy, uchyla się pkt 4 .

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 415/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy pozostają bez zmian.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/09/25, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Maria Fiszer, dnia: 2007/09/25 08:33:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maria Fiszer 2007/09/25 08:33:26 nowa pozycja