Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 188/07 zmieniające Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/04/23

Data wejścia w życie: 2007/04/23ZARZĄDZENIE NR 188/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; zm. Nr 118, poz. 561; Nr 139, poz.647; Nr 147, poz. 686; z 1997 r. Nr 82, poz. 518; Nr 121, poz.770; z 1998 r. Nr 75, poz. 486; Nr 113, poz.717; z 2002 r. Nr 135, poz.1146; z 2003 r. Nr 213, poz. 2081; z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854; zm. Nr 100, poz. 1080; Nr 128, poz. 1405; z 2002 r. Nr 135, poz. 1146; Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 63, poz. 590; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 240, poz.2407) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 24/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 
    „ 4. Wszystkie świadczenia opiniowane są przez Komisję Socjalną, którą stanowią przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Urzędzie Miasta Szczecin. W skład Komisji wchodzi po trzech przedstawicieli każdego ze Związków.”

2) w § 8 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
    „ 7) Zajęcia sportowe organizowane przez uprawnioną osobę we własnym zakresie.”

3) w § 15 ust.1 pkt 1 lit.c otrzymuje brzmienie: 
    „ c) wypłata ekwiwalentu na wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, otrzymuje osoba uprawniona na podstawie złożonego wniosku najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu urlopu. Podstawą wypłaty jest potwierdzenie na wniosku pobytu na urlopie wypoczynkowym przez co najmniej 14 dni kalendarzowych, w tym co najmniej 10 dni urlopu wypoczynkowego. Osoby nie spełniające tych wymogów, wniosek o wypłatę będą miały rozpatrzone negatywnie. Osoby samotnie mieszkające zobowiązane są do złożenia oświadczenia o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego.
Wysokość wypłacanego ekwiwalentu naliczana jest według stawek określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 6 do regulaminu ZFŚS w Urzędzie Miasta Szczecin i niżej wymienionych wskaźników:
- pracownik -100% określonych stawek za 1 dzień pobytu, nie więcej niż za 14 dni,
- współmałżonek : 
    • 30% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi, w przypadku statusu bezrobotnego (po załączeniu do wniosku zaświadczenia) 
    • 20% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi, (współmałżonkowie pracujący)
- dzieci : 
    • do ukończenia 3 roku życia (wg daty dniowej) - 25% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi 
    • powyżej 3 lat, do ukończenia 7 roku życia (wg daty dniowej) – 50% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi 
    • powyżej 7 lat do ukończenia 25 lat (wg daty dniowej) – 70% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi 
    Osoby, które otrzymały dopłatę do wypoczynku zorganizowanego o którym mowa w § 8 pkt 1-3 nie mogą otrzymać ekwiwalentu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie o którym mowa w § 8 pkt 4 i odwrotnie.

4) w § 15 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
    „ 2) w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej – zgodnie z tabelami dopłat stanowiącymi załącznik Nr 6 do regulaminu, a w zakresie zajęć sportowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do regulaminu.
a) dopłaty do biletów wstępu do teatrów, oper, na występy estradowe, w wysokości zróżnicowanej określone w tabeli dopłat. Osoba uprawniona może zakupić jednorazowo dwa bilety nie więcej jednak niż 8 biletów ulgowych w ciągu roku,
b) dopłaty do krajowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w wysokości proporcjonalnej do dochodu i tabela odpłatności stanowiącej załącznik do regulaminu,
c) dopłaty do jednodniowych organizowanych przez Urząd Miasta wycieczek rekreacyjnych (grzybobranie, festyny, majówki) nie częściej niż 2 razy w roku dla jednego uprawnionego w wysokości 40% kosztu wycieczki,
d) dopłaty do zajęć sportowych (basen, areobic, siłownia) zorganizowane we własnym zakresie przez pracownika po złożeniu wniosku o dofinansowanie zajęć sportowych stanowiący załącznik Nr 3 do regulaminu wraz z fakturą lub rachunkiem. Dofinansowanie przysługuje tylko pracownikowi nie częściej niż 2 razy w ciągu roku za korzystanie z zajęć sportowych przez okres nie krótszy niż 3 kolejne następujące po sobie miesiące.

5) W § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
    „ 1. Podstawę przyznania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi umowa której wzór określa załącznik Nr 11 do „regulaminu” ZFŚS zawarta z osobą uprawnioną, w której określa się wysokość i charakter pomocy, warunki jej udzielenia, okres spłaty, ilość i wysokość rat, rodzaj zabezpieczenia spłaty.” 

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 24/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2007/05/10, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/05/10 12:04:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/05/10 12:04:58 nowa pozycja