Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 659/07 w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Data podpisania: 2007/12/28

Data wejścia w życie: 2007/12/28


ZARZĄDZENIE NR 659/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), w związku z Działem III, Rozdział 8 Polityki Kultury Fizycznej stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr LII/989/06 Rady Miasta Szczecin z 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina - zarządzam, co następuje:


    § 1. Ustala się zasady przydziału środków finansowych z budżetu Miasta, dla stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

    § 2.1. Wysokość dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, określa się w wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta na dany rok budżetowy w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 2820.
    2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostają rozdysponowane w oparciu o następujące zasady z zachowaniem poniższych proporcji:
1) 70 % środków przeznacza się dla stowarzyszeń kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez kluby sportowe, udziału w zawodach rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzą szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w Kadrze Paraolimpijskiej.
2) 20 % środków przeznacza się dla stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji dzieci i młodzieży;
3) 10 % środków przeznacza się dla uczniowskich klubów sportowych, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania zadań w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży; 
    3. Szczegółowe kryteria podziału środków dla stowarzyszeń kultury fizycznej z budżetu Gminy Miasto Szczecin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

    § 3. Ustala się zakres rzeczowo - merytoryczny dofinansowania zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 643/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

    § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2007/12/28, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/01/08 14:16:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/01/08 14:16:33 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2008/04/04 12:57:58 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2008/04/04 12:51:15 nowa pozycja