Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 541/07 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie oraz określenia szczegółowego trybu ...

Data podpisania: 2007/10/19

Data wejścia w życie: 2007/10/19


ZARZĄDZENIE NR 541/07
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 października 2007 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji.


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:§ 1. Powołuję komisję w składzie:


Przewodniczący:
1) Tomasz Jarmoliński - Zastępca Prezydenta Miasta,

Członkowie:
2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta,

3) Maciej Kopeć - przedstawiciel Komisji ds. Edukacji i Kultury Rady
Miasta,
4) Sławomir Szafrański - dyrektor Wydziału Kultury,

5) Cezary Cichy - zastępca dyrektora Wydziału Kultury,

6) Grzegorz Łubian - zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego,

7) Piotr Wachowicz - p.o. dyrektor Biura Promocji i Informacji,

8) prof. Ryszard Handke - członek Prezydenckiej Rady Kultury,


Sekretarz:

9) Anetta Kieszkowska - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym.

§ 2. Zadaniem komisji jest:
1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta na stanowisko dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie oraz wyłonienie kandydata na to stanowisko,
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:
1) w I etapie - Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez kandydatów oraz spełnienia warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, oraz wyłoni kandydatów do etapu drugiego,
2) w II etapie - Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami podczas których dokona oceny wyłonionych kandydatów, ich wiedzy fachowej, umiejętności kierowniczych, na podstawie przygotowanych pytań oraz przedstawionych przez kandydatów koncepcji programowych, dotyczących prowadzenia Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie.
2. Postępowanie konkursowe zakończy się wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie.

§ 4. 1. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe:
1) I etap w dniu 30 października 2007 r. o godz. .......... w pokoju nr 104,
2) II etap w dniu 30 października 2007 r. o godz. .......... w pokoju nr 104.
2. Postępowanie konkursowe może się odbywać w obecności co najmniej 2/3 składu komisji.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 5. 1. Z każdego etapu postępowania konkursowego sekretarz komisji sporządzi protokół, według wzorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, są jawne.

§ 6. Komisja przedstawi Prezydentowi Miasta wyniki postępowania konkursowego wraz z:
1) protokołami, o których mowa w § 5 niniejszego zarządzenia,
2) dokumentem określającym kryteria oceny przydatności kandydata, o którym mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia.

§ 7. Komisja kończy działalność po dokonaniu czynności, o której mowa w § 6 zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/06, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/11/15 12:35:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/11/15 12:35:31 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2007/11/06 10:16:43 nowa pozycja