Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 367/07 w sprawie stosowania obniżek czynszu

Data podpisania: 2007/07/04

Data wejścia w życie: 2007/07/04


 ZARZĄDZENIE NR 367/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 lipca 2007r.


w sprawie stosowania obniżek czynszu.
 


        Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833) w związku z § 29 uchwały Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011 (zm. uchwała Nr VIII/258/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.) oraz § 41 uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r., Nr 58, poz. 1047, Nr 101 poz.1710, z 2004 r. Nr 5, poz. 78, z 2005 r. Nr 90, poz. 1837, z 2006 r. Nr 14 poz. 266, Nr 87 poz. 1591, Nr 108 poz. 2081, Nr 97, poz. 1838, z 2007 r. Nr 70 poz. 1118), zarządzam, co następuje


    §1. Zarządzenie określa tryb postępowania w sprawach o stosowanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych. 

    §2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o Zarządcy należy przez to rozumieć zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o., Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Szczecińskie Centrum Renowacyjne sp. z o.o.

    §3. Obniżka czynszu najmu może dotyczyć lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin lub lokalu mieszkalnego stanowiącego własność osoby trzeciej, od której Gmina ten lokal wynajmuje i podnajmuje osobie przez siebie wskazanej.

    §4. Warunki dokonywania obniżek czynszu, stawki procentowe obniżek oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania obniżki czynszu uregulowane są odpowiednio:
1) w uchwale Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006 – 2011 (zm. uchwała Nr VIII/258/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.),
2) w uchwale Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r., Nr 58, poz. 1047, Nr 101 poz.1710, z 2004 r. Nr 5, poz. 78, z 2005 r. Nr 90, poz. 1837, z 2006 r. Nr 14 poz. 266, Nr 87 poz. 1591, Nr 108 poz. 2081, Nr 97, poz. 1838, z 2007 r. Nr 70 poz. 1118).

    § 5.1. Obniżki czynszu udziela się na indywidualny wniosek najemcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
          2. Uprawnionym do rozpoznawania spraw o udzielenie obniżki czynszu jest właściwy Zarządca zasobu mieszkaniowego.
          3. Wnioski o obniżkę czynszu składa się w okresie od 1 czerwca do 31 lipca każdego roku, w siedzibie właściwego Zarządcy zasobu lub za pośrednictwem poczty.
          4. Obniżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego udziela się od dnia 1 września każdego roku na okres 12 miesięcy.
          5. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, na wniosek najemcy, można ponownie udzielić obniżki czynszu.

    § 6.1. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
            2. Wstępne rozpatrzenie wniosku polega na sprawdzeniu danych ewidencyjnych wnioskodawcy, wysokości naliczonego czynszu, tytułu prawnego do lokalu oraz wiarygodności danych zawartych w złożonej deklaracji o dochodach uzyskiwanych przez wnioskodawcę oraz członków jego gospodarstwa domowego.
            3. Za dochód, o którym mowa w ust. 1, uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych. W sprawach dotyczących deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.
            4. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku Zarządca może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.
             5. W okresie obowiązywania obniżki Zarządca ma prawo do żądania od najemcy składania aktualnych deklaracji lub zaświadczeń , o których mowa w ust. 1 i ust 4.
             6. O przyznaniu obniżki lub odstąpieniu od dalszego stosowania obniżki czynszu Zarządca powiadomi wnioskodawcę na piśmie.

    § 7. 1. Zarządca ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
           2. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
           3. Podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy.
           4. Wzór kwestionariusza wywiadu stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia.
           5. Wywiad przeprowadza upoważniony pracownik Zarządcy po okazaniu legitymacji.
           6. Podczas wywiadu pracownik, o którym mowa w pkt 5, może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

    § 8.1. Wnioskodawcy, który nie złożył deklaracji lub nie dostarczył na żądanie Zarządcy zaświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 4, obniżki czynszu nie udziela się, a jeśli wnioskodawca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację lub zaświadczenie.
           2. Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego Zarządca ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.
          3. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

    § 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

    § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/07/04, odpowiedzialny/a: Wajdziak Marcin, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 10:54:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 10:54:06 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/07/04 14:50:27 nowa pozycja