Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 225/07 w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego , w majątku Gminy Szczecin przekazanym

Data podpisania: 2007/04/27

Data wejścia w życie: 2007/04/27


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591,  Dz. U. z  2002 r.  Nr  23, poz. 220,  Nr  62,  poz. 558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.  Nr  80,  poz. 717,   Nr 162, poz. 1568,  Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), § 2 uchwały Nr VIII/177/07 Rady Miasta Szczecin
 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji  publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się regulamin konkursu na wyłonienie podmiotu wyrażającego wolę
prowadzenia publicznej szkoły podstawowej w majątku Gminy Szczecin, po zlikwidowanej  publicznej Szkole Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu wyrażającego wolę prowadzenia publicznej szkoły podstawowej w majątku Gminy Szczecin, dającego gwarancję prawidłowej realizacji wskazanego wyżej zadania – wg kryteriów określonych w regulaminie.
 
§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty  Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 225/07
                                                                                    Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                    z dnia 27 kwietnia 2007r.
REGULAMIN
               Konkursu na wyłonienie podmiotu innego niż jednostka
               samorządu terytorialnego wyrażającego wolę prowadzenia publicznej 
              szkoły podstawowej w majątku Gminy po zlikwidowanej publicznej
              Szkole Podstawowej  Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie,
              ul. Skalista 24.
 
 
   § 1. 1. Konkurs na wyłonienie podmiotu innego niż jednostka samorządu terytorialnego wyrażającego wolę prowadzenia publicznej szkoły podstawowej w majątku Gminy Szczecin ogłasza Prezydent Miasta Szczecin.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin.
 
   § 2. Konkurs organizuje Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
1. Oceny złożonych ofert i kandydatów dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin w składzie:
1) przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin, lub radny wytypowany przez przewodniczącego ww. Komisji,
2)  2 radnych wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta,
3)  3 przedstawicieli Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin,
4)  2 przedstawiciel rodziców,
5)  2 przedstawiciel rady pedagogicznej.
 2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, wyznaczony spośród członków Komisji
przez Prezydenta Miasta Szczecin.
 3. Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział 2/3 jej członków.
 4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 
   § 3 . W konkursie mogą brać udział podmioty, które deklarują działalność zgodną z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w tym:
osoby fizyczne , osoby prawne, prowadzące przez co najmniej 5 – letni okres działalność
oświatową na terenie Miasta Szczecin.
 
   § 4.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedłożenie przez oferenta:
 1)  będącego osobą fizyczną lub osobą prawną, dokumentu potwierdzającego co najmniej 5 – letni okres prowadzenia działalności oświatowej na terenie Miasta Szczecin lub oświadczenia, że w przedmiocie prowadzonej działalności oświatowej posiada doświadczenie na polu tworzenia i organizacji placówek szkolnych , jak również działalności dydaktyczno –wychowawczej oraz posiada stabilność finansową;
2) oświadczenia, iż nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, z tym, że w przypadku osoby prawnej przedmiotowe oświadczenie winna złożyć osoba która będzie pełnić funkcję dyrektora szkoły;
3) zaświadczenia o braku zobowiązań finansowych i należności, poświadczone przez właściwe urzędy (Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu podatków, składek);
4) koncepcji funkcjonowania szkoły;
5) kompletu dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
 i Sportu w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną ( Dz. U.
 z 2004r. Nr 46, poz. 438);
6) pisemne zobowiązania oferenta do:
a)      zapewnienia możliwości dokończenia edukacji przez wszystkich obecnych uczniów
publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49, których rodzice wyrażą wolę kontynuacji nauki 
w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego,
a także zobowiązania  do akceptacji pierwszeństwa w przyjmowaniu rodzeństwa;
b) zatrudnienia w pierwszej kolejności wychowawców klas oraz nauczycieli wspomagających w nauczaniu zintegrowanym z dotychczasowej kadry pedagogicznej publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 przez okres co najmniej 12 miesięcy, po wyrażeniu przez nich zgody;
c) zatrudnienia  co najmniej 50% pracowników administracji i obsługi likwidowanej publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 przez okres co najmniej 12 miesięcy, po wyrażeniu przez nich zgody;
 
Tryb postępowania konkursowego
  § 5. 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od oceny formalnej przeprowadzonej w części niejawnej konkursu t.j. od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty, oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Oferty złożone po terminie, niezawierające wszystkich wskazanych  w ogłoszeniu
o konkursie dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
  3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego, której obejmuje cześć ustną .
  4. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego
 o przyczynach odrzucenia oferty.
  5. W części ustnej Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego na podstawie:.
a)         pisemnej koncepcji funkcjonowania szkoły zawartej w ofercie,
b)         dokumentów , o których mowa w § 4 pkt 5 niniejszego regulaminu,
c)         ustnej prezentacji koncepcji funkcjonowania szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 5 niniejszego regulaminu dokonanej przez kandydata będącego osobą fizyczną lub w przypadku osoby prawnej osobę będącą uprawnioną do jej reprezentowania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami . 
  6. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.
7.      Po przeprowadzonej części niejawnej i części ustnej konkursu Komisja dokonuje łącznej
 oceny ofert kandydatów na posiedzenie zamkniętym.
8.      Wybór kandydata do prowadzenia publicznej szkoły podstawowej  następuje w
 głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
9. Wybór kandydata dokonany zostanie spośród oferentów, który otrzyma najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 
  § 6 1. Wybór oferenta i rozstrzygnięcie konkursu może być dokonane, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta spełniająca wymogi regulaminu. 
2.      Podmiot wyłoniony w drodze konkursu Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta
Szczecin. 
3.  W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu decyzję o wyborze podmiotu podejmuje Prezydent Miasta Szczecin.
4.      O ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.      Od ostatecznej decyzji nie przysługuje odwołanie.

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/05/08, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Wioleta Zmorzyńska, dnia: 2007/05/08 15:32:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Zmorzyńska 2007/05/08 15:32:01 nowa pozycja