Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 463/07 w sprawie zasad przyjmowania i realizacji wniosków złożonych w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych

Data podpisania: 2007/09/03

Data wejścia w życie: 2007/09/04


ZARZĄDZENIE NR 463 /07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 03 września 2007 r.
 
 
w sprawie zasad przyjmowania i realizacji wniosków złożonych w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych.
 
Na podstawie § 11 ust. 2 uchwały Nr XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych zarządzam, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się zasady przyjmowania i realizacji wniosków o refinansowanie, zwanych dalej wnioskami, złożonych w ramach Programu społecznych inicjatyw lokalnych, zwanego dalej PSIL.
2.  Ustala się wzór wniosku o refinansowanie w ramach Programu społecznych inicjatyw lokalnych, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3.  Ustala się wzór umowy o refinansowanie w ramach Programu społecznych inicjatyw lokalnych, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Ustalony wzór umowy należy przed skierowaniem do podpisania przystosować do treści danego wniosku oraz uzyskać dla tak przystosowanej treści parafę radcy prawnego.
4.  Wydziałem właściwym w sprawie realizacji wniosków jest Wydział Inwestycji Miejskich, zwany dalej Wydziałem.
5.  Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o uchwale, rozumie się przez to uchwałę Nr XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych.
6.  Nadzór nad realizacją wniosków sprawuje Dyrektor Wydziału.
§ 2.1. Niezwłocznie po złożeniu wniosku Wydział przystąpi do jego zbadania pod względem kompletności załączonych do wniosku dokumentów wymaganych uchwałą. Stosownie do wyników badania, wniosek uznaje się za kompletny albo niekompletny. Dalszy bieg otrzymują jedynie wnioski uznane za kompletne.
2.  Wnioski niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.
3.  O uznaniu wniosku za kompletny Wydział informuje Inicjatora oraz właściwą ze względu na miejsce realizacji Inicjatywy Radę Osiedla.
4.  O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia Wydział Inwestycji informuje Inicjatora ze wskazaniem braków formalnych stanowiących tego przyczynę.
§ 3.1. W przypadku złożenia wniosku spełniającego warunki, o których mowa w § 6 ust. 5 uchwały, Wydział po upływie terminu o którym mowa w § 6 ust. 6 uchwały, przeprowadzi badanie takiego wniosku pod kątem jego uzupełnienia o pozwolenie na budowę i kosztorys inwestorski.
2.  Zgodnie z wynikami badania wniosek zostanie uznany za uzupełniony albo za nieuzupełniony.
3.  Nieuzupełnione wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Wydział informuje Inicjatora oraz właściwą, ze względu na położenie Inicjatywy, Radę Osiedla.
§ 4.1. Wydział występuje do właściwych ze względu na przedmiot wniosku Wydziałów i Biur Urzędu Miasta o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii co do zasadności i celowości udzielenia refinansowania dla rozpatrywanych wniosków.
2.  Właściwe merytorycznie Wydziały i Biura Urzędu Miasta opiniują wnioski przekazane przez Wydział pod kątem własnych planów określających finansowanie i realizację podejmowanych przez nie zamierzeń inwestycyjnych. W przypadku, kiedy przekazany wniosek obejmuje swoją treścią zadania jednostek organizacyjnych Miasta Szczecina podległych Wydziałom i Biurom Urzędu Miasta, przed wydaniem opinii zobowiązane są one do uzyskania stanowiska danej jednostki organizacyjnej Miasta Szczecina.
3.  W przypadku braku odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia przekazania zapytania Wydział merytoryczny przedstawi opinię bez stanowiska jednostki organizacyjnej Miasta Szczecin.
§ 5.1. W oparciu o zasady oceny wniosków wskazane w § 7 ust. 2 uchwały Wydział przygotowuje listę wniosków wraz z proponowaną wysokością refinansowania, a następnie za pośrednictwem właściwego Zastępcy Prezydent Miasta przedstawia ją do akceptacji Prezydentowi Miasta.
2.  Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Wydziału oraz informuje się tych Inicjatorów, których wnioski otrzymały refinansowanie.
§ 6.1. Wydział przygotowuje całość dokumentacji związanej z refinansowaniem wniosku, w tym umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 Uchwały.
2.  Wydział odpowiedzialny jest za koordynację i wykonanie całości obowiązków wynikających z zawartej umowy o refinansowanie realizacji przedsięwzięcia, jak również obowiązany jest do przeprowadzenia całości rozliczeń finansowych zadania, co obejmuje także wystąpienie o wypłatę kwoty refinansowania.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Miejskich.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 września 2007 r.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2009/12/17, odpowiedzialny/a: Jakub Cieślicki, wprowadził/a: Jakub Cieślicki, dnia: 2009/12/17 10:32:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Cieślicki 2009/12/17 10:32:17 modyfikacja wartości
Jakub Cieślicki 2009/12/17 10:12:18 nowa pozycja