Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 156/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji ...

Data podpisania: 2007/04/02

Data wejścia w życie: 2007/04/02


ZARZĄDZENIE Nr 156/07
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 kwietnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zasadach wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta (zm. Zarządzenie 33/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2007 r.) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w Urzędzie Miasta powołuje w formie zarządzenia Prezydent Miasta lub upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy - kierownicy tych jednostek.”

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Prezydent Miasta lub upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy - kierownicy tych jednostek z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej mogą powołać biegłego.”

3) ust.7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w uzasadnionych przypadkach, gdy komisja nie może działać w pełnym składzie Prezydent Miasta lub upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta zmienia zarządzeniem skład komisji na wniosek przewodniczącego komisji lub z własnej inicjatywy.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta (zm. Zarządzenie Nr 33/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2007 r.) nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2007/04/03, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/01/06 14:20:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/01/06 14:20:11 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2007/04/06 09:09:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/04/03 12:55:07 nowa pozycja