Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 330/07 w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta...

Data podpisania: 2007/06/15

Data wejścia w życie: 2007/06/15


ZARZĄDZENIE NR 330/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 167, poz.1759, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 64, poz. 427) zarządzam co następuje:


    § 1. Wprowadzam zasady wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Nadaję Urzędowi Miasta Szczecin Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

    § 4. Traci moc Zarządzenie 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta (zm. Zarządzenie Nr 33/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2007r., Zarządzenie Nr 156/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2007r.).

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu. 


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2007/06/22, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/01/06 14:11:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/01/06 14:11:43 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2007/07/03 12:41:47 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2007/06/22 13:21:15 nowa pozycja