Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 36/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok

Data podpisania: 2024/01/17

Data wejścia w życie: 2024/01/17


Zarządzenie Nr 36/24
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600) oraz § 20 Uchwały LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 843.579,13 zł,

1) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową o kwotę 199.089,02 zł,

2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 629.490,11 zł,

3) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 15.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok (zm. Zarządzenie Nr 21/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2024 r.) wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;

2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Zastępca Skarbnika Miasta, wytworzono: 2024/01/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2024/01/22 14:55:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2024/01/22 14:55:07 nowa pozycja