Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 61/24 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w Biurze Obsługi Urzędu w 2024 r.

Data podpisania: 2024/01/30

Data wejścia w życie: 2024/01/30


Na podstawie art. 33 ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 26 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 27 i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję do przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji ciągłej rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin.

2. Inwentaryzację, o której mowa w ust.1, należy przeprowadzić w okresie od 29 lutego 2024 r.
do dnia 14 marca 2024 r. według stanu na dzień 28 luty 2024 r.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję zespół spisowy w następującym składzie:

Przewodniczący:

1) Aneta Pałka – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu;

Członek:

2) Joanna Nizowicz – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu;

3) Sylwia Wawruszczak – Pracownik I stopnia wyk. zadania w ramach robót publicznych;

Osoby odpowiedzialne materialnie, obecne przy spisie:

4) Małgorzata Skrobot – Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu;

5) Urszula Tymińska – Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu.

§ 3. Zobowiązuję przewodniczącego zespołu spisowego do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 w określonym terminie;

2) terminowego (3 dni robocze po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin pobranych arkuszy spisowych, sprawozdania            oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem                   lub zagarnięciem;

3) rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: SKI, wytworzono: 2024/02/01, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Justyna Nowak, dnia: 2024/02/01 13:36:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Nowak 2024/02/01 13:36:11 nowa pozycja