Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 122/24 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2024/03/01

Data wejścia w życie: 2024/03/04


ZARZĄDZENIE NR 122/24

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych
spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107)
oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r.
poz. 120, 295 i 1598) zarządzam, co następuje:


§ 1. Prezydent Miasta Szczecin PIOTR KRZYSTEK pełni funkcję Kierownika Urzędu
Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników
miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu
samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa politykę zagraniczną
miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną
i marketingową oraz kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji
niejawnych oraz ochrony danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością
kraju oraz obroną cywilną miasta, bezpieczeństwem i higieną pracy.


§ 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw
Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :
1) Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji i zarządzania projektami - MICHAŁOWI
PRZEPIERZE powierzam sferę inwestycji, zarządzania projektami i wspierania biznesu,
w tym:
a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) zarządzanie projektami;
c) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
d) wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą,
e) rewitalizację obszarów miejskich,
f) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
g) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym
z powierzonymi zadaniami;
2) Zastępcy Prezydenta ds. planowania przestrzennego, mieszkalnictwa oraz jakości
utrzymania miasta - ANNIE SZOTKOWSKIEJ powierzam zagospodarowanie
przestrzenne, zasób mieszkaniowy i bieżące utrzymanie miasta, w tym:
a) planowanie przestrzenne,
b) nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym oraz obrotem nieruchomościami,
c) bieżące funkcjonowanie miasta,
d) lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego,
e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym
z powierzonymi zadaniami.
3) Zastępcy Prezydenta ds. społecznych - LIDII ROGAŚ powierzam koordynowanie
i integrację działań w sferze społecznej, w tym:
a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) kulturę,
e) sport i turystykę,
f) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
g) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym
z powierzonymi zadaniami;
4) Zastępcy Prezydenta ds. strategii i relacji z mieszkańcami ŁUKASZOWI
KADŁUBOWSKIEMU- powierzam sprawy strategii miasta oraz dialogu społecznego,
w tym:
a) tworzenie, aktualizację, koordynowanie i monitorowanie strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami, w tym nadzór nad szczecińskim budżetem
obywatelskim, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi,
c) ład budowlany i architektoniczny,
d) administrację geodezyjną i kartograficzną,
e) ochronę przyrody i środowiska, ochronę i rozwój terenów zieleni i zadrzewień,
gospodarkę leśną i ochronę zwierząt,
f) administrację geologiczną,
g) współpracę z radami osiedli,
h) ochronę konserwatorską zabytków,
i) ochronę praw konsumenckich,
j) działania na rzecz koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością,
k) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
l) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym
z powierzonymi zadaniami;


§ 3. Sekretarzowi Miasta RYSZARDOWI SŁOCE powierzam prowadzenie niżej
określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin:
1) organizację pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą
Miasta i Urzędem;
2) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miasta, sprawnego funkcjonowania
Urzędu oraz koordynację i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu;
3) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
4) kontrolę jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Miasto Szczecin;
5) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
6) nadzór wdrożenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych
w Urzędzie;
7) nadzór w zakresie udzielania informacji publicznej, informacji sektora publicznego
w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępniania otwartych danych publicznych;
8) obsługę kontaktów zewnętrznych oraz spraw miasta w zakresie powierzonym przez
Prezydenta;
9) zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności;
10) akty stanu cywilnego;
11) nadzór właścicielski;
12) ubezpieczenia miasta;
13) partnerstwo publiczno-prywatne;
14) spadkobranie ustawowe przypadające Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa;
15) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami
oraz nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta.


§ 4. 1. Skarbnik Miasta DOROTA PUDŁO-ŻYLIŃSKA odpowiada za:
1) wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości miasta określonych ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) pozyskiwanie przychodów i kontrole wydatków w budżecie miasta - politykę finansową
miasta;
3) analizę efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
w procesie koordynowania ich przekształceń i prywatyzacji;
4) obsługę finansowo-księgową miasta i Urzędu;
5) pomoc publiczną dla przedsiębiorców;
6) nadzór nad finansami spółek handlowych, w których miasto posiada udziały i akcje;
7) nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie
związanym z powierzonymi zadaniami.
2. Skarbnikowi Miasta DOROCIE PUDŁO-ŻYLIŃSKIEJ powierza się wykonywanie
obowiązków głównego księgowego Urzędu.


§ 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta,
Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy:
1) współpraca z radnymi oraz właściwymi komisjami Rady Miasta;
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz
przedkładanie projektów organom miasta;
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady
Miasta, decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich
wykonania;
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3;
5) nadzór nad przygotowywaniem procesów restrukturyzacji i prywatyzacji jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
6) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów
normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach
właściwym organom;
7) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i zawodowymi,
stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji rządowej oraz samorządu
terytorialnego;
8) nadzór nad przebiegiem prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz
informowanie radnych i organów miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności
wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu miasta;
9) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miasta oraz
naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i administracji
rządowej;
10) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem
załatwiania interpelacji;
11) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady Miasta;
12) rozpatrywanie interwencji w sprawach realizowanych zadań;
13) rozpatrywanie i załatwianie petycji oraz skarg i wniosków;
14) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w ramach umocowań wynikających
z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku
czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu
stosownych upoważnień właściwych organów;
15) udostępnianie i przekazywanie informacji publicznej, informacji sektora publicznego
w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępnianie otwartych danych publicznych;
16) realizacja zadań związanych z obronnością kraju;
17) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.


§ 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika
Miasta określa załącznik do Zarządzenia.


§ 7. Prezydent Miasta Szczecin może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia -
powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do
realizacji.


§ 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do
ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.


§ 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności:
1) Prezydenta Miasta Szczecin PIOTRA KRZYSTKA zastępuje Zastępca Prezydenta
Miasta MICHAŁ PRZEPIERA, któremu powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy
Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem pkt 2;
2) W przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Michała Przepiery,
Prezydenta Miasta zastępują według ustalonej kolejności następujący Zastępcy
Prezydenta:
a) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA;
b) Zastępca Prezydenta Miasta LIDIA ROGAŚ;
c) Zastępca Prezydenta Miasta ŁUKASZ KADŁUBOWSKI;
3) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA oraz Zastępca Prezydenta Miasta
ANNA SZOTKOWSKA zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 4;
4) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Michała Przepiery oraz Zastępcy
Prezydenta Miasta Anny Szotkowskiej zastępstwo pełnią według kolejności:
a) Zastępca Prezydenta Miasta LIDIA ROGAŚ,
b) Zastępca Prezydenta Miasta ŁUKASZ KADŁUBOWSKI;
5) Zastępca Prezydenta Miasta ŁUKASZ KADŁUBOWSKI oraz Zastępca Prezydenta
Miasta LIDIA ROGAŚ zastępują się wzajemnie z zastrzeżeniem pkt 6;
6) W przypadku nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta Łukasza Kadłubowskiego oraz
Zastępcy Prezydenta Miasta Lidii Rogaś zastępstwo pełnią według kolejności :
a) Zastępca Prezydenta Miasta MICHAŁ PRZEPIERA,
b) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA SZOTKOWSKA;
7) Sekretarza Miasta RYSZARDA SŁOKĘ zastępuje Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
a w przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zastępstwo pełni
Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego;
8) Skarbnika Miasta DOROTĘ PUDŁO-ŻYLIŃSKĄ zastępuje Zastępca Skarbnika Miasta,
który kieruje Wydziałem Zarządzania Finansami Miasta, a w przypadku nieobecności
Skarbnika Miasta oraz Zastępcy Skarbnika Miasta zastępstwo pełni osoba wyznaczona
przez Skarbnika Miasta.


§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 228/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja
2022 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych
spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin.


§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2024 r.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2024/03/04, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Karolina Opasecka, dnia: 2024/03/04 14:57:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Opasecka 2024/03/04 14:57:37 modyfikacja wartości
Karolina Opasecka 2024/03/04 14:56:38 nowa pozycja