Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 89/24 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu DBAMY O DOSTĘPNOŚĆ. Poprawa dostępności dla Klientów Urzędu Miasta Szczecin - Osób ze szczególnymi potrzebami

Data podpisania: 2024/02/16

Data wejścia w życie: 2024/02/16


ZARZĄDZENIE NR 89/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 lutego 2024 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. projektu DBAMY O DOSTĘPNOŚĆ. Poprawa dostępności dla 
Klientów Urzędu Miasta Szczecin - Osób ze szczególnymi potrzebami


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40, 572, 1463 i 1688) i § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 631/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół ds. realizacji projektu pn. "DBAMY O DOSTĘPNOŚĆ. Poprawa 
dostępności dla Klientów Urzędu Miasta Szczecin - Osób ze szczególnymi potrzebami", zwany dalej 
Zespołem, w składzie:
Przewodniczący Zespołu:
1) Paweł Szczyrski – Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin;
Członkowie:
2) Emilia Stolarz - Dyrektor Biura Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Szczecin;
3) Kinga Owczarek - Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej;
4) Ewelina Drozd - Podniesińska - Kierownik Działu w Miejskiej Jednostce Obsługi Gospodarczej;
5) Agnieszka Hnatkowska – Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta 
Szczecin;
6) Anna Tarnawska – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Szczecin;
7) Tomasz Czerniawski – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Szczecin;
8) Agnieszka Jurkiewicz - Kierownik Referatu w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta 
Szczecin;
9) Konrad Batogowski – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta 
Szczecin;
10) Anna Żbikowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
11) Eliza Maszało – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


§ 2. 1. Zadaniem Zespołu, jest wdrożenie i realizacja projektu DBAMY O DOSTĘPNOŚĆ.
Poprawa dostępności dla Klientów Urzędu Miasta Szczecin - Osób ze szczególnymi potrzebami, 
dofinansowanego w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy nr PPA/000017/16/D z dnia 
20 grudnia 2023 r., zwanego dalej Projektem, w tym:
1) ustalanie etapów realizacyjnych poszczególnych zadań;
2) dokonywanie wyboru wykonawców zgodnie z obowiązującymi procedurami;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją i rozliczaniem dofinansowania Projektu;
4) prowadzenie sprawozdawczości.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu oraz kierowanie pracami Zespołu;
2) dokonywanie podziału zadań pomiędzy członkami Zespołu, określanie zakresu odpowiedzialności
oraz terminów realizacji poszczególnych etapów zadań, zgodnie z zapisami projektu;
3) ustalanie harmonogramu prac i realizacji zadań Zespołu;
4) ustalanie terminów obrad Zespołu i ich porządku oraz informowanie członków Zespołu
o terminach posiedzeń;
5) zapewnienie obsługi techniczno - organizacyjnej oraz dokumentowanie ustaleń z posiedzeń
Zespołu, w tym opinii i wniosków.
3. Przewodniczący do prac Zespołu może zapraszać do udziału z głosem doradczym 
przedstawicieli instytucji i organizacji, uczelni wyższych zajmujący się tematyką dostępności oraz 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.
5. Uczestnictwo w pracach Zespołu jest nieodpłatne.


§ 3. Członkowie Zespołu zobowiązani są do podejmowania współpracy i wykazania szczególnej 
staranności w zakresie realizacji powierzonych zadań.


§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta 
ds. społecznych.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2024/02/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Karolina Opasecka, dnia: 2024/02/19 12:42:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Opasecka 2024/02/19 12:42:42 modyfikacja wartości
Karolina Opasecka 2024/02/19 12:33:43 modyfikacja wartości
Karolina Opasecka 2024/02/19 12:33:26 modyfikacja wartości
Karolina Opasecka 2024/02/19 12:32:54 nowa pozycja