Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2023 r.

Zarządzenie nr 477/23 w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data podpisania: 2023/10/16

Data wejścia w życie: 2023/10/18


ZARZĄDZENIE NR 477/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 października 2023 r.
w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 12, art. 13, 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571), zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia, zwane dalej Zasadami.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. 

§ 3. 1. Traci moc Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że postanowienia wyżej wymienionego zarządzenia mają zastosowanie do spraw wszczętych a nie zakończonych na jego podstawie.

2. Traci moc Zarządzenie Nr 528/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że postanowienia wyżej wymienionego zarządzenia mają zastosowanie do spraw wszczętych a nie zakończonych na jego podstawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2023 roku.


 


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego , wytworzono: 2023/10/17, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2023/10/17 11:06:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2023/10/17 11:06:42 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2023/10/17 11:05:30 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2023/10/17 11:00:12 nowa pozycja