Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2023 r.

Zarządzenie nr 3/23 w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Data podpisania: 2023/01/02

Data wejścia w życie: 2023/01/10


ZARZĄDZENIE NR 3/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2023 r.


w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych


Na podstawie art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2082, 2089, 2666) w związku z art. 106 ust. 2, 3, 5 i 6, art. 4 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079,1116, 1383, 1700, 1730, 2089) w porozumieniu z Dyrektorami przedszkoli publicznych i Dyrektorami szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Korzystanie z posiłków w przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin jest odpłatne.

2. Koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w części odpowiadającej kosztom produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków, zwane dalej „dzienną stawką żywieniową”, ponoszą rodzice.

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci w przedszkolu publicznym i w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w wysokości kosztów wyżywienia ustalonych według aktualnych cen żywności i norm żywienia obowiązujących w przedszkolu publicznym i w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w kwocie nie wyższej niż 10 zł dziennie oraz w publicznym przedszkolu specjalnym w kwocie nie wyższej niż 13 zł dziennie.

2. Rodzice wnoszą dzienną opłatę za wyżywienie proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych posiłków, z których dziecko korzysta. Koszty posiłków ustala Dyrektor przedszkola publicznego/publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

3. Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu.

4. Upoważnia się Dyrektorów przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zwolnień, o których mowa w ust. 4, nie udziela się w sytuacji, gdy posiłki są dofinansowywane w ramach pomocy społecznej.

§ 3. 1. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, na rachunek bankowy lub w kasie przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. W przypadku, gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się najbliższy dzień roboczy.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy lub do kasy przedszkola publicznego/publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli publicznych oraz Dyrektorom publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 392/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (zm. Zarządzeniem Nr 127/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2022r.)

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: WOś, wytworzono: 2023/01/02, odpowiedzialny/a: Iwona Potrykus, wprowadził/a: Dagmara Majewska, dnia: 2023/01/10 07:16:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dagmara Majewska 2023/01/10 07:16:01 nowa pozycja