Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 265/20 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/05/26

Data wejścia w życie: 2020/05/26


                                               ZARZĄDZENIE NR 265/20
                                       PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                 z dnia 26 maja 2020 r.


w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571
i 1815) oraz § 12 ust. 4 w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878 i 904) zarządzam, co następuje:
§ 1. Do odwołania Urząd Miasta Szczecin, zwany dalej "Urzędem" wykonuje zadania niezbędne
do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności, w niżej wymienionym zakresie:
1) rejestracja stanu cywilnego;
2) ewidencja ludności i dowodów osobistych;
3) pomoc społeczna;
4) świadczenie usług komunalnych;
5) wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
6) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782),
b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz
z 2020 r. poz. 148, 471, 695 i 782)
c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471);
7) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
c) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę
klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),
d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680,
1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695),
e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać
na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
8) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875);
9) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi
publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej,
udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa
drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub
prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa
w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 i 471).
10) czynności związane z wnioskami o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej;
11) obrót nieruchomości, w tym:
a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów,
b) opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
c) nabywania i zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz Skarbu Państwa;
12) zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania oraz sprawy związane z wezwaniem organu
podatkowego.
§ 2. 1. Obsługa interesantów Urzędu, jak również Filii Urzędu na Prawobrzeżu Miasta odbywa
się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty.
2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób
realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
3. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu, jak i do Filii Urzędu na Prawobrzeżu Miasta można
składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz
z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005, z 2020 r. poz. 695), za pośrednictwem posłańca lub poprzez
umieszczanie w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu oraz Filii.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 257/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                   Prezydent Miasta
                                                                   Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2020/05/26, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2020/05/29 13:45:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2020/05/29 13:45:40 nowa pozycja