Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 248/20 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych

Data podpisania: 2020/05/21

Data wejścia w życie: 2020/05/21


ZARZĄDZENIE NR 248/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych

 

Na podstawie podstawie § 2 i § 4 Uchwały Nr XII/450/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada

2019 r. w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się

w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia

Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz.

Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz.1) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się cennik korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się

w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie zwanego dalej

MOSRiR w Szczecinie, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek

Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 21/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WS, wytworzono: 2020/05/21, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Ewa Szczepańska, dnia: 2020/05/27 09:21:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szczepańska 2020/05/27 09:21:35 nowa pozycja