Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 275/20 w sprawie zasad postępowania dotyczących nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa

Data podpisania: 2020/05/29

Data wejścia w życie: 2020/05/29


Zarządzenie Nr 275/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zasad postępowania dotyczących nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9b1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65, 284, 471 i 782), w związku z art. 935, art. 1023 i art. 1051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady postępowania w sprawach związanych z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa, w tym dokonywania czynności mających na celu objęcie spadku i jego zagospodarowanie oraz podział kompetencji w tym zakresie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Szczecin i Gminy Miasto Szczecin.

Rozdział 1.
Podział kompetencji

§ 2. 1.  Koordynacja spraw związanych z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa, prowadzona jest przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin, do którego zadań należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru spraw związanych z nabyciem spadku;

2) weryfikacja informacji od podmiotów zewnętrznych i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin o potencjalnych spadkach Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie;

3) prowadzenie rejestru zawiadomień z banków dotyczących możliwości nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin;

4) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin, bądź Skarb Państwa;

5) podejmowanie działań związanych z objęciem spadku i jego zabezpieczeniem;

6) przejmowanie depozytów rzeczowych i pieniężnych;

7) sporządzanie wykazów inwentarza i uczestnictwo w sporządzaniu spisów inwentarza przez komornika sądowego bądź skarbowego;

8) współpraca z sądami, kancelariami komorniczymi, wierzycielami spadkodawcy i innymi podmiotami;

9) rozliczanie i zaspokajanie wierzycieli spadkodawcy;

10) przejmowanie aktywów pieniężnych i innych instrumentów finansowych;

11) ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności i innych praw do nabytych w spadku nieruchomości oraz wnioskowanie o wykreślanie obciążeń, ostrzeżeń, hipotek
i sprostowanie wpisów;

12) przygotowywanie informacji na temat znanych składników masy spadkowej (czynnej
i biernej);

13) prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, środków trwałych o charakterze wyposażenia, wartości niematerialnych
i prawnych nabytych w drodze spadkobrania, zarządzanych bezpośrednio przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa;

14) podejmowanie czynności związanych z umownym działem spadku;

15) wskazywanie sposobu zagospodarowania majątku nabytego w drodze dziedziczenia.

2. Spisu z natury, kwalifikacji sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego nabytych przez Gminę Miasto Szczecin w drodze dziedziczenia, ich przejmowania i ustalenia wartości rynkowej dokonuje powołana w tym celu komisja ds. spadków, zwana dalej Komisją.

3. Komisję, o której mowa w ust. 2 powołuje oraz jej pracom przewodniczy kierownik Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony pracownik. Komisja podejmuje swoje czynności w składzie co najmniej trzyosobowym. Skład komisji liczy co najmniej dwóch pracowników Biura Spadków
i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin. W uzasadnionych przypadkach, w pracach komisji mogą uczestniczyć, w charakterze ekspertów, pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin i Gminy Miasto Szczecin. Wzór protokołu wyznaczenia członków Komisji ds. spadków zawiera Załącznik nr 2.

4. Z czynności wskazanych w ust. 2 i 3 każdorazowo sporządzane są protokoły.

5. W uzasadnionych przypadkach, protokoły o których mowa w ust. 4, mogą być uzupełniane i zmieniane, poprzez sporządzenie protokołu uzupełniającego bądź zmieniającego, z podaniem daty i przyczyny ich sporządzenia.

6. Ustalenia wartości składników odziedziczonego majątku dokonuje:

1) podmiot sporządzający spis inwentarza;

2) rzeczoznawca wyłoniony przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin;

3) komisja - w przypadkach uzasadnionych brakiem spisu inwentarza, brakiem odpowiedniego rzeczoznawcy, bądź niską wartością składników majątku - na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie. Z czynności tej sporządza protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 6.

§ 3. 1.  Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialne jest za obsługę prawną związaną z postępowaniami dotyczącymi spadku, w tym w szczególności za:

1) występowanie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku;

2) podejmowanie czynności w toku postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku,
w których Gmina Miasto Szczecin albo Skarb Państwa występuje w charakterze uczestnika albo wnioskodawcy;

3) występowanie z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza - na zlecenie Biura Spadków
i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin;

4) reprezentowanie Gminy w postępowaniach sądowych dotyczących działu spadku
i zniesienia współwłasności majątku spadkowego;

5) reprezentowanie Gminy w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczeń wierzycieli spadkowych.

2. Wydział Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin jest odpowiedzialny
za sprzedaż składników majątku ruchomego, nabytego przez Gminę Miasto Szczecin w drodze dziedziczenia.

3. Wydział Księgowości odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji pozabilansowej
w zakresie zobowiązań warunkowych z tytułu masy biernej spadków nabywanych przez Gminę Miasto Szczecin.

4. Za zarządzanie bądź administrowanie nabytymi w drodze dziedziczenia przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa, nieruchomościami oraz spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali, odpowiedzialny jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

5. Czynności związane z:

1) bezprzetargowym zbyciem udziałów w prawach do nieruchomości oraz nabyciem praw
do nieruchomości, w których Gmina Miasto Szczecin albo Skarb Państwa posiada udziały uzyskane w drodze dziedziczenia,

2) przygotowaniem do sprzedaży, organizacją i przeprowadzeniem przetargu na zbycie nabytych w spadku lokali, budynków i nieruchomości gruntowych zabudowanych
i niezabudowanych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,

3) regulacją stanów prawnych nieruchomości,                                                                              

prowadzone są przez Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości oraz Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie z przyjętym w Urzędzie Miasta Szczecin podziałem zadań.

6. Środki w budżecie Miasta Szczecin na pokrycie kosztów dotyczących realizacji postępowań związanych z nabyciem i zagospodarowaniem spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa zabezpieczają:

1) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin, w szczególności w zakresie:

a) opłat sądowych i komorniczych,

b) opłat czynszowych i innych opłat związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości,

c) kosztów związanych z wynagrodzeniem za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze dziedziczenia nieruchomościami,

d) spłaty długów spadkowych,

e) kosztów związanych z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży,

f) kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sądowego zniesienia współwłasności i działu spadku;

2) właściwi dysponenci majątku Urzędu Miasta Szczecin w zakresie środków na pokrycie kosztów wynikających w szczególności z zagospodarowania mienia ruchomego, jego zabezpieczenia, transportu oraz magazynowania.

7. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do:

1) podejmowania działań i współpracy z Biurem Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin według ustalonej właściwości rzeczowej, wynikającej z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu Organizacyjnego;

2) przekazywania do Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin informacji o nabyciu spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa w postępowaniach prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin i Urzędu Miasta Szczecin;

3) bieżącego informowania Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin o przypadkach, mających miejsce również w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, co do których, w szczególności z powodu braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy,nie udało się ustalić spadkobierców i niezbędne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Rozdział 2.
Zasady postępowania z nieruchomościami i spółdzielczymi własnościowymi prawami
do lokali

§ 4. 1.  Nabyte w spadku nieruchomości i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mogą być przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, najmu, włączenia do zasobu mieszkaniowego gminy lub innej formy zagospodarowania, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, kodeksem cywilnym i uchwałami rady miasta w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

2. Czynności związane z bieżącym utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości albo spółdzielczych własnościowych praw do lokali podejmuje Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin, do czasu wskazania sposobu ich zagospodarowania i przejęcia w administrowanie bądź zarządzanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
w Szczecinie.

3. Ostateczna decyzja dotycząca sposobu zagospodarowania nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw do lokali podejmowana jest na naradzie Prezydenta Miasta z Zastępcami Prezydenta Miasta, Skarbnikiem Miasta i Sekretarzem Miasta.

4. Czynności związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, zbyciem i nabyciem nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz udziałów w nich dokonują Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami oraz Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie z przyjętym w Urzędzie Miasta Szczecin podziałem zadań.

Rozdział 3.
Zasady postępowania z ruchomościami

§ 5. 1.  Jeżeli w skład masy spadkowej wchodzą ruchomości i nie został jeszcze sporządzony spis bądź wykaz inwentarza, komisja sporządza protokół spisu z natury, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

2. Nabyte w spadku ruchomości podlegają kwalifikacji sposobu zagospodarowania, którego dokonuje komisja sporządzając wykaz znanych składników majątku ruchomego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

3. Ruchomości wskazane w wykazie znanych składników nabytego majątku ruchomego jako wartościowe, przeznaczone do zbycia albo nieodpłatnego przekazania, są przekazywane dysponentowi protokołem przekazania/przyjęcia ruchomości, którego wzór stanowi Załącznik
nr 5 do Zarządzenia, a następnie zabezpieczane w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Szczecin i wprowadzane przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa, jako dysponenta, do ewidencji majątkowej urzędu.

4. Ruchomości zużyte i zbędne, pozostałe w miejscu zamieszkania spadkodawcy, utylizowane są na wniosek Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin będącą administratorem bądź zarządcą nieruchomości, w pozostałych przypadkach przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze zamówienia publicznego.

§ 6. 1.  Składniki rzeczowe majątku ruchomego, które Gmina Miasto Szczecin nabyła w drodze dziedziczenia, mogą być przedmiotem:

1) sprzedaży w trybie aukcji, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

2) sprzedaży w trybie przetargu publicznego, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

3) sprzedaży w trybie publicznego zaproszenia do rokowań w przypadku ruchomości,
o których mowa w § 21 ust. 1 Trybu sprzedaży i likwidacji składników majątku ruchomego, nabytych przez Gminę Miasto Szczecin w drodze dziedziczenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia;

4) sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, instytucji kultury, placówek oświatowych i opiekuńczych, szkół wyższych oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych;

5) wykorzystania przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin na realizację zadań własnych;

6) nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek Gminy Miasto Szczecin.

2. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego, na rzecz instytucji,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 odbywa się na następujących zasadach:

1) kierownik zainteresowanej instytucji składa wniosek, który powinien zawierać:

a) nazwę i adres instytucji,

b) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje instytucja,

c) proponowany sposób nabycia składnika majątku ruchomego,

d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;

2) decyzja dotycząca przekazania ruchomości wymaga uzgodnienia z właściwym Dyrektorem jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin;

3) za sprzedaż ruchomości odpowiada Wydział Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin;

4) nieodpłatnego przekazania ruchomości dokonuje Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin, po dokonaniu czynności wynikających z Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, sporządzając protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia;

5) w przypadku kilku podmiotów zainteresowanych nieodpłatnym nabyciem tego samego składnika majątku ruchomego, wyboru podmiotu dokonuje, w drodze głosowania, komisja.

3. Składniki majątku ruchomego, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin w drodze dziedziczenia, są udostępniane Wydziałowi Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin, w celu ich sprzedaży, wraz ze wskazaniem ich wartości.

4. Składniki majątku ruchomego, które nie zostały przeznaczone do sprzedaży, albo zagospodarowane w sposób określony w ust. 2, podlegają likwidacji, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami.

5. Szczegółowy tryb sprzedaży i likwidacji składników majątku ruchomego, nabytych przez Gminę Miasto Szczecin w drodze dziedziczenia określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Rozdział 4.
Przejmowanie środków pieniężnych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych

§ 7. 1.  Środki pieniężne wchodzące w skład masy spadkowej:

1) przejęte w gotówce oraz odebrane z depozytu jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin, prokuratury, sądu bądź innych podmiotów - pracownik Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin niezwłocznie, wpłaca na rachunek bankowy Miasta;

2) ujawnione na kontach bankowych lub innych instytucji finansowych - pracownik Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin występuje, z uwzględnieniem procedury obowiązującej w danym banku, o ich przekazanie na rachunek bankowy Miasta;

3) w przypadku, gdy opłata bankowa za przelew środków jest niewspółmiernie wysoka
do kwoty środków zgromadzonych na rachunku, możliwa jest ich wypłata i wpłata dokonana na zasadach wskazanych w pkt 1.

2. Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin informuje Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin o wpływie środków pieniężnych, w terminie 7 dni od daty wpływu.

Rozdział 5.
Zasady postępowania w związku z zawiadomieniami z banków i SKOK-ów oraz informacjami o potencjalnych spadkach

§ 8. 1W przypadku wpływu zawiadomienia z banku bądź SKOK-u, dotyczącego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Szczecin był ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Miasto Szczecin spadków, dalsze czynności podejmowane są, gdy:

1) wysokość środków na rachunkach bankowych zmarłego jest wyższa niż przewidywane koszty postępowania sądowego z zakresu postępowania spadkowego, tj. przekracza kwotę 1500,00 zł;

2) wysokość środków na rachunku bankowym zmarłego jest niższa niż 1500,00 zł, ale znane
są inne składniki majątku zmarłego, uzasadniające wszczęcie postępowania spadkowego.

2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin wprowadza dane do odpowiedniego rejestru.

3. Zasady wskazane w ust. 1 stosuje się również do potencjalnych spadków, o których poinformują Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin podmioty zewnętrzne, bądź jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin i Gminy Miasto Szczecin.

4. W związku z koniecznością ustalenia praw Gminy Miasto Szczecin do spadku, Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin, we współpracy z jednostkami Urzędu Miasta Szczecin i Gminy Miasto Szczecin, podejmuje czynności w celu ustalenia czy spadkobiercą jest Gmina Miasto Szczecin albo Skarb Państwa i jaki majątek zmarły posiadał. Czynności te obejmują:

1) potwierdzenie danych osoby zmarłej na podstawie dostępnych baz i ewidencji ludności;

2) sprawdzenie w internetowym Rejestrze Spadkowym, czy został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub sądowe stwierdzenie nabycia spadku;

3) ustalenie na podstawie dostępu do ewidencji gruntów i budynków czy zmarły posiadacz rachunku bankowego był właścicielem, lub przysługiwały mu inne prawa do nieruchomości;

4) ustalenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, uprawnionych
do dziedziczenia przed Gminą Miasto Szczecin;

5) występowanie do osób określonych w pkt 4 o informację, czy podjęły lub zamierzają podjąć działania zmierzające do stwierdzenia nabycia spadku bądź odrzucenia spadku po zmarłym;

6) w razie braku danych określonych w pkt 2, występowanie do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego z zapytaniem, czy toczy się postępowanie spadkowe lub czy zarejestrowano oświadczenia o nabyciu lub odrzuceniu spadku po zmarłym.

5. Po ustaleniu, że Gmina Miasto Szczecin albo Skarb Państwa jest jedynym spadkobiercą ustawowym, Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin występuje do Biura Prawnego Urzędu Miasta Szczecin o wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, załączając niezbędne dokumenty.

Rozdział 6.
Zasady postępowania w sprawach długów spadkowych

§ 9. 1.  Weryfikacji zasadności i wysokości roszczeń stanowiących długi spadkowe ujawnione w postępowaniu w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza prowadzonym przed właściwym komornikiem lub ujętych w wykazie inwentarza dokonuje Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin we współpracy z Biurem Prawnym Urzędu Miasta Szczecin.

2. Spłata ujawnionych długów spadkowych odbywa się do wysokości wartości czynnej spadku.

3. W przypadku, gdy długi spadkowe przewyższają wartość stanu czynnego spadku, spłata długów następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. W przypadku, gdy spis inwentarza ujawnił jedynie pasywa spadkowe, Biuro Spadków
i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin bezzwłocznie informuje wierzycieli, że długi spadkowe nie zostaną spłacone.

5. Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin przekazuje spis inwentarza lub wykaz inwentarza do Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Szczecin w przypadku, gdy wartość masy czynnej i masy biernej jest różna od zera.

6. Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin ewidencjonuje zobowiązanie spadkowe określone w dokumentach, o których mowa w ust. 5 w ewidencji pozabilansowej do wysokości wartości masy czynnej.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 10. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 373/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa, wytworzono: 2020/06/09, odpowiedzialny/a: Katarzyna Jurczak, wprowadził/a: Daria Maculewicz, dnia: 2020/06/09 12:21:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Maculewicz 2020/06/09 12:21:51 nowa pozycja