Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 36/20 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/01/28

Data wejścia w życie: 2020/01/28


                                                                                                       ZARZĄDZENIE NR 36/20

                                                                                                PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                                                        z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 56 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie

Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu:

1) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Biuro ds. Zamówień Publicznych;

3) Biuro Architekta Miasta;

4) Biuro Geodety Miasta;

5) Biuro Informacji Publicznej;

6) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych;

7) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

8) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

9) Biuro Obsługi Urzędu;

10) Biuro Partnerstwa Publiczno - Prywatnego;

11) Biuro Rady Miasta;

12) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa;

13) Urząd Stanu Cywilnego;

14) Wydział Egzekucji Administracyjnej;

15) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

16) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;

17) Wydział Organizacyjny;

18) Wydział Oświaty;

19) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych;

20) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej;

21) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;

22) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;

23) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.

2. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną samodzielnych stanowisk pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

Inspektora Ochrony Danych.

3. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin działających na podstawie

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248).

§ 2. 1. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1, powierza się radcom prawnym:

1) Katarzyna Bartanowicz:

a) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

b) Urząd Stanu Cywilnego,

c) Wydział Egzekucji Administracyjnej,

d) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez Referat ds. Mieszkalnictwa,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe;

2) Mariola Gadomska:

a) Biuro Obsługi Urzędu,

b) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

c) Wydział Oświaty,

d) samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe, w tym - doradztwo w zakresie ustawy

Prawo oświatowe oraz prawa pracy;

3) Magdalena Gierczak - Korytkowska:

a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

4) Agnieszka Jarosz – Walas:

a) Wydział Organizacyjny,

b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez:

- Referat ds. Sprzedaży Lokali,

- Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów,

- Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań;

5) Ewa Jasiak - Wybraniec:

a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

b) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa,

c) Biuro Partnerstwa Publiczno - Prywatnego;

6) Joanna Martyniuk – Placha:

a) Biuro Rady Miasta,

b) Biuro ds. Zamówień Publicznych,

c) Biuro Informacji Publicznej;

7) Agnieszka Matwiejczuk:

a) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,

b) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

c) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

d) Biuro Geodety Miasta,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe;

8) Małgorzata Michalak:

a) Wydział Organizacyjny,

b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez:

- Referat ds. Sprzedaży Lokali,

- Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów,

d) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;

9) Marek Stawarczyk:

a) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,

b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

10) Wioleta Sadowska:

a) Wydział Oświaty,

b) samodzielne stanowisko pracy - Inspektor Ochrony Danych,

c) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe - doradztwo w zakresie ustawy

Prawo oświatowe oraz prawa pracy;

11) Katarzyna Włodarczyk:

a) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez Referat Regulacji Stanów

Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań,

b) Biuro Architekta Miasta,

c) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

12) Agnieszka Wygoda - Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa.

2. Zastępstwa radców prawnych ustala Kierownik Biura Prawnego w Regulaminie Wewnętrznym Biura Prawnego.

§ 3. Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych

jednostek organizacyjnych Urzędu:

1) Biuro Obsługi Interesantów;

2) Biuro Prezydenta Miasta;

3) Biuro Dialogu Obywatelskiego;

4) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;

5) Wydział Gospodarki Komunalnej - z wyłączeniem gospodarki odpadami komunalnymi;

6) Wydział Informatyki;

7) Wydział Inwestycji Miejskich;

8) Wydział Księgowości;

9) Wydział Kultury;

10) Wydział Ochrony Środowiska;

11) Wydział Sportu;

12) Wydział Spraw Obywatelskich;

13) Wydział Spraw Społecznych;

14) Wydział Zarządzania Projektami.

§ 4. Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Morus oraz Kancelaria Radców Prawnych Gawron, Gościński Spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie

zapewniają obsługę prawną jednostki organizacyjnej Urzędu - Wydziału Gospodarki Komunalnej - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 5. Obsługa prawna petycji, skarg i wniosków, wpływających do Urzędu Miasta Szczecin  realizowana jest przez radców prawnych Biura Prawnego

Urzędu oraz kancelarii, o których mowa w § 3 i § 4 - w ramach obsługi prawnej poszczególnych wydziałów, biur Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prawnego, dyrektorom wydziałów i kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom pracy

w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 169/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
                                                                                                                                                        Prezydent Miasta


                                                                                                                                                         Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/01/28, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/02/03 10:00:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/02/03 10:00:32 nowa pozycja