Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 545/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

Data podpisania: 2020/10/22

Data wejścia w życie: 2020/10/22


Zarządzenie Nr 545/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina  uwag i opinii dotyczących budżetu Miasta Szczecin na rok 2021.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie:  dwóch spotkań z mieszkańcami Miasta Szczecin przeprowadzonych za pośrednictwem platformy internetowej. Spotkania odbędą się w dniu 7 listopada 2020 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00 oraz w dniu 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 19:00. Szczegóły techniczne udziału w spotkaniach dostępne będą na stronie http://konsultuj.szczecin.pl. W spotkaniach może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina.

2. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkań w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za obsługę  organizacyjno - techniczną konsultacji społecznych jest Biuro Dialogu Obywatelskiego.

§ 4. Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Finansami Miasta oraz Biura Dialogu Obywatelskiego.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/10/22, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/10/23 10:16:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/10/23 10:16:47 nowa pozycja