Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 487/20 w sprawie powołania Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

Data podpisania: 2020/09/18

Data wejścia w życie: 2020/09/18


Zarządzenie Nr 487/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie powołania Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. z poz. 713 i 1378) oraz § 3 ust. 4 i § 4 ust. 1 Regulaminu Konkursu Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 418/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Kapitułę Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie:

Przewodniczący:

1) Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. strategii i relacji
z mieszkańcami;

Członkowie:

2) Iwona Łabaziewicz – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta;

3) Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej;

4) Artur Ratuszyński – firma: S Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);

5) dr inż. Grzegorz Stępień - Prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej;

6) prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski - Prorektor ds. nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;

7) dr hab. Katarzyna Kotarska prof. US - Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego;

8) dr hab. Jaromir Gajewski, prof. AS - Prorektor ds. promocji i rozwoju Akademii Sztuki;

9) dr n. med. Ewa Pius - Sadowska - Adiunkt w Zakładzie Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

§ 2. 1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący.

2. Każdy z Członków Kapituły otrzymuje zakwalifikowane do konkursu prace naukowe w formie elektronicznej.

3. Przewodniczący Kapituły zwołuje posiedzenie Kapituły, podczas którego zostaną określone kryteria oceny prac naukowych, a następnie Członkowie Kapituły dokonują oceny tych prac.

4. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły.

5. Kapituła wybiera po jednej pracy do nagrody głównej oraz po dwie prace do wyróżnienia w każdej z dziedzin nauki, określonej w § 1 ust. 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową.

6. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły. Obsługę organizacyjną – protokolarną Kapituły zapewnia Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

7. Prezydent Miasta Szczecin przyznaje nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową autorom prac wybranych przez Kapitułę zgodnie z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu.

8. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

§ 3. Za zgodą Przewodniczącego Kapituły praca Kapituły może odbywać się za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Przewodniczący Kapituły może także wyrazić zgodę na udział członka Kapituły w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

§ 4. 1. Członkom Kapituły nie będących pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Kapituły, o których mowa w §2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Kapituły, o których mowa w ust. 1, drogą elektroniczną składają oświadczenia o zachowaniu tajemnicy danych osobowych w związku z powierzoną realizacją zadań Kapituły.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 będą mogły być przekazane członkom Kapituły dopiero po złożeniu oświadczenia.

4. Praca Członków Kapituły może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez usługi zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2020/09/18, odpowiedzialny/a: Marta Braun, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/09/22 12:52:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/09/22 12:52:48 modyfikacja wartości
Marta Braun 2020/09/18 12:16:43 nowa pozycja