Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 581/20 w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data podpisania: 2020/11/13

Data wejścia w życie: 2020/11/16


ZARZĄDZENIE NR 581/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 490/20 z dnia 21 września 2020 r. oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 12, art. 13, 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), zarządzam co następuje: 


§ 1. Ustala się zasady współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia, zwane dalej Zasadami.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
§ 3. W sprawach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia otwartych konkursów ofert, wniosków o realizację zadań z inicjatywy własnej oraz ofert realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, stosuje się przepisy Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z zastrzeżeniem zapisów § 3 niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 roku.


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/11/18, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2020/11/19 09:54:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2020/11/19 09:54:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2020/11/18 09:32:24 nowa pozycja