Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 187/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Data podpisania: 2020/04/16

Data wejścia w życie: 2020/04/16


ZARZĄDZENIE NR 187/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.), art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 poz. 284), § 11 ust. 1 Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz § 4 ust. 19 Zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w Otwartym Konkursie Ofert Nr BDO/SP/2020/063 na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” w składzie:
Przewodniczący:
1) Pani Beata Bugajska – Dyrektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin;
Członkowie:
2) Pan Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin;
3) Pan Radosław Falkiewicz- Szult – Kierownik Zespołu ds. Integracji Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin;
4) Pani Edyta Stosik – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych;
5) Pan Paweł Cichecki - Stowarzyszenie Academia;
6) Pan Radosław Adamski - Stowarzyszenie DOC4US;
Sekretarz:
7) Pani Ilona Krupecka - Główny Specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego.
§ 2. 1. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest ocena merytoryczna oraz rekomendowanie do realizacji ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert Prezydentowi Miasta lub działającemu w imieniu Prezydenta Miasta właściwemu Zastępcy Prezydenta.
2. Prace Komisji Konkursowej będą prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz Zarządzeniem Nr 545/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522, 531, i 565) oraz podjętymi czynnościami przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 prace Komisji będą odbywały się w sposób zdalny.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/04/16, odpowiedzialny/a: Błaszczyk Magdalena, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2020/05/29 11:31:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2020/05/29 11:31:19 nowa pozycja