Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 320/19 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/07/24

Data wejścia w życie: 2019/07/24


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2  w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) zarządzam co następuje:

 

§   1. W Zasadach wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznychoraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 14/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 19:

„19) podmiocie ekonomii społecznej, zwanym dalej PES – należy przez to rozumieć:

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnię socjalną, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205),

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztat Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),

c) organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej, wśród których znajdują się: organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) oraz spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.”;

 

2) w § 11 w ust. 4 w pkt 4 dodaje się lit. g:

„g) przedmiot zamówienia dotyczy usług lub dostaw, których dostawcą jest PES (w szczególności dotyczy to usług poligraficznych, reklamowych, noclegowych, gastronomicznych, porządkowych, stolarskich, pralniczych, ogrodniczych oraz niszczenia dokumentów);”.

§   2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/07/26, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Justyna Malanda – Wściseł, dnia: 2019/07/26 13:53:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Malanda – Wściseł 2019/07/26 13:53:06 nowa pozycja