Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 414/19 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/10/01

Data wejścia w życie: 2019/10/01


Zarządzenie Nr 414/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571 i 1696) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół strategiczny ds. Smart City Miasta Szczecin, zwany dalej Zespołem,
w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

1) Paweł Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej;

Członkowie:

2) Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami;

3) Łukasz Kosmala – Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami;

4) Katarzyna Wiśniewska – Dyrektor działu projektów w Szczecińskim Parku Naukowo Technologicznym Technopark Pomerania;

5) Artur Ratuszyński – firma: S Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);

6) Marcin Galicki - Prezes Zarządu Grupy Wspieram.to;

7) Jakub Roszkiewicz – Dyrektor Pionu Innowacji i Rozwoju w Szczecińskiej Energetyce Cieplnej;

8) Krzysztof Bujak – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej;

9) Szczepan Stempiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.

§ 2. Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin, które projektuje
i wypracowuje rozwiązania w obszarze Smart City, z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno-funkcjonalnych.

§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) zidentyfikowanie obszarów funkcjonowania miasta dla możliwych wdrożeń rozwiązań
z zakresu Smart City;

2) opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym ustalanie priorytetów dla realizacji zadań z obszaru Smart City;

3) weryfikacja i ocena już funkcjonujących rozwiązań z obszaru Smart City, ich integracja oraz łączenie z innymi procesami zachodzącymi na terenie Gminy Miasto Szczecin;

4) opiniowanie rozwiązań projektowych zgłaszanych przez interesariuszy i jednostki miejskie, w tym przygotowywanie rekomendacji do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin;

5) prowadzenie i zlecanie badań społecznych;

6) współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. uczelniami, agencjami badawczymi, operatorami nieruchomości;

7) koordynowanie prac w zakresie Smart City na terenie Gminy Miasto Szczecin;

8) współpraca z wydziałami/biurami Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialnymi za aplikowanie o środki pomocowe;

9) poszukiwanie nowych partnerów dla przedsięwzięć w obszarze Smart City i umożliwianie współpracy między nimi.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół. W przypadku jego nieobecności, Zespół reprezentuje osoba wskazana przez Przewodniczącego.

2. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Zespołu – mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych;

2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych;

3) niezależni eksperci;

4) radni Rady Miasta Szczecin oraz radni Rad Osiedlowych;

5) przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w obszarze Smart City.

3. Przewodniczący Zespołu:

1) ustala harmonogram prac, terminy obrad Zespołu oraz ich porządek;

2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;

3) informuje członków Zespołu o terminach posiedzeń;

4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole;

5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentuje ustalenia z posiedzeń Zespołu.

§ 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. W razie potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.

§ 6. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze pisemnych uzgodnień, a w przypadku rozbieżności w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.

§ 8. 1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołu, o których mowa w §  3,   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu.

§ 9. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi zarządu Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 153/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilnosci transportu (zm. Zarządzenie Nr 173/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 maja 2019 r.)

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/02, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Jacek Karpowicz, dnia: 2019/10/02 12:57:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Karpowicz 2019/10/02 12:57:19 nowa pozycja