Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 402/19 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rewitalizacji Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/09/18

Data wejścia w życie: 2019/09/18


 ZARZĄDZENIE NR 402/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rewitalizacji Miasta Szczecin
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r.) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Powołuję Zespół strategiczny ds. rewitalizacji Miasta Szczecin, zwany dalej Zespołem w składzie:
 
Przewodniczący Zespołu:
1)Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.;
 
Członkowie:
2) Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami;
3) Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta;
4) Olga Wasieńko- Stefanowska - Główny specjalista w Biurze Architekta Miasta;
5) Artur Ratuszyński - firma: S Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);
6) Paweł Jaworski - firma: Paweł Jaworski (koordynowanie procesów prototypowania);
7) Kinga Rabińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego „Oswajanie sztuki”;
8) Tomasz Klek - rzecznik prasowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o. o.;
9) Zofia Fiuk - Dymek - Dyrektor jednostki budżetowej pn. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta.
 
§ 2. Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin, który projektuje
i wypracowuje rozwiązania w ramach procesu rewitalizacji Miasta Szczecin, z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno-funkcjonalnych.
 
§ 3. Do zadań Zespołu należy integracja strategii, polityk, programów, a w szczególności:
1)opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym priorytetyzacji zadań z obszaru rewitalizacji Miasta Szczecin;
2)opiniowanie rozwiązań projektowych zgłaszanych przez interesariuszy i jednostki miejskie, w tym przygotowywanie rekomendacji do decyzji Prezydenta Miasta Szczecin;
3)integracja zadań z obszaru rewitalizacji oraz łączenie ich z innymi procesami zachodzącymi na terenie Gminy Miasto Szczecin;
4)inicjonowanie badań społecznych w zakresie procesu rewitalizacji Miasta Szczecin;
5)współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. uczelniami, agencjami badawczymi, operatorami nieruchomości;
6)opiniowanie  działań i przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji, w tym  projekt gminnego programu rewitalizacji;
7)współpraca z jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za pozyskiwanie środków pomocowych;
8)poszukiwanie nowych partnerów dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych i umożliwianie współpracy między nimi;
9)integracja procesu komunikowania w zakresie działań w obszarze rewitalizacji Miasta Szczecin.
 
§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół. W wypadku jego nieobecności, Zespół reprezentuje osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2.Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Zespołu – mogą brać udział z głosem doradczym:
1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia związane z rewitalizacją Miasta Szczecin;
2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych;
3) niezależni eksperci;
4) radni Rady Miasta Szczecin oraz radni Rad Osiedlowych;
5) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą.
3.Przewodniczący Zespołu:
1) ustala harmonogram prac, terminy obrad Zespołu oraz ich porządek;
2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;
3) informuje członków Zespołu o terminach posiedzeń;
4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole;
5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentowanie ustaleń z posiedzeń Zespołu.
 
§ 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. W razie potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.
 
§ 6. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze pisemnych uzgodnień, a w wypadku rozbieżności w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
 
§ 7. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.
 
§ 8. 1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołu, o których mowa w §  3, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu.
§ 9. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
 
§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
 
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
 
Piotr Krzystek

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/09/20, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/09/20 09:28:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/09/20 09:28:56 modyfikacja wartości
Marta Braun 2019/09/20 09:27:35 nowa pozycja