Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 91/19 ZARZĄDZENIE NR 91/19 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2019 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wariantów lokalizacji wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego

Data podpisania: 2019/02/22

Data wejścia w życie: 2019/02/22


ZARZĄDZENIE NR 91/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wariantów lokalizacji wzniesienia pomnika
Józefa Piłsudskiego


Na podstawie art. 5a ust.1 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr
XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia
26 marca 2019 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag i opinii
w sprawie wyboru wariantu lokalizacji wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie Miasta
Szczecin:
1) lokalizacja I: Plac Szarych Szeregów, nowy pomnik w miejscu istniejącego popiersia
Józefa Piłsudskiego;
2) lokalizacja II: Plac Rodła w ciągu ulicy Piłsudskiego;
3) lokalizacja III: Park Żeromskiego przy ulicy Jana Matejki, na osi ulicy Piłsudskiego.
2. Forma pomnika zostanie wyłoniona w osobnym otwartym konkursie architektonicznoplastycznym
na projekt pomnika wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wszelkie formy pomnika
prezentowane w ramach niniejszych konsultacji społecznych mają wyłącznie charakter poglądowy,
wspierający wybór lokalizacji budowy pomnika.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie:
1) dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Szczecin, których terminy zostaną podane do
publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie
internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Szczecin, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania;
2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez zebranie uwag do wariantów lokalizacji
wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego, umieszczając informacje na ten temat na stronie
internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;
3) rozpowszechniania wśród mieszkańców Miasta Szczecin informacji o prowadzonych
konsultacjach drogą elektroniczną z publikowaniem adresu internetowego, pod którym dostępne są
dokumenty objęte konsultacjami społecznymi.
2. Formularz konsultacyjny za pomocą którego należy zgłaszać uwagi i opinie, o których mowa
w §2 ust. 1 pkt 2, jest dostępny:
1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:
http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;
2) w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla
39-40, 70-783 Szczecin;
3) podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.
3. Uwagi i opinie należy dostarczać:
Id: 1A13F554-1E16-46C4-A231-ADF2936DF94D. Podpisany Strona 1
1) w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza badania opinii na adres:
pomnik@um.szczecin.pl;
2) w formie papierowej poprzez złożenie formularza badania opinii:
a) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin oraz w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40, 70-783
Szczecin,
b) przedstawicielowi Urzędu Miasta Szczecin podczas otwartych spotkań
z mieszkańcami, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za obsługę organizacyjnotechniczną
konsultacji społecznych jest Biuro Dialogu Obywatelskiego.

§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w terminie 30 dni od daty
zakończenia konsultacji.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej
http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków
w Szczecinie oraz Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin -
Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. strategii i relacji z mieszkańcami.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
Id: 1A13F554-1E16-46C4-A231-ADF2936DF94D. Podpisany Strona 2
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1796342235
Imię: PIOTR
Nazwisko: KRZYSTEK
Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN
Województwo: zachodniopomorskie
Miejscowość: Szczecin
Data podpisu: 22 lutego 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
Id: 1A13F554-1E16-46C4-A231-ADF2936DF94D. Podpisany Strona 3 


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/02/22, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Joanna Buława, dnia: 2019/02/22 15:25:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Buława 2019/02/22 15:25:30 nowa pozycja