Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 91/19 ZARZĄDZENIE NR 91/19 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2019 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wariantów lokalizacji wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego

Data podpisania: 2019/02/22

Data wejścia w życie: 2019/02/22


ZARZĄDZENIE NR 91/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wariantów lokalizacji wzniesienia pomnika
Józefa Piłsudskiego


Na podstawie art. 5a ust.1 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr
XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia
26 marca 2019 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag i opinii
w sprawie wyboru wariantu lokalizacji wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie Miasta
Szczecin:
1) lokalizacja I: Plac Szarych Szeregów, nowy pomnik w miejscu istniejącego popiersia
Józefa Piłsudskiego;
2) lokalizacja II: Plac Rodła w ciągu ulicy Piłsudskiego;
3) lokalizacja III: Park Żeromskiego przy ulicy Jana Matejki, na osi ulicy Piłsudskiego.
2. Forma pomnika zostanie wyłoniona w osobnym otwartym konkursie architektonicznoplastycznym
na projekt pomnika wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wszelkie formy pomnika
prezentowane w ramach niniejszych konsultacji społecznych mają wyłącznie charakter poglądowy,
wspierający wybór lokalizacji budowy pomnika.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie:
1) dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Szczecin, których terminy zostaną podane do
publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie
internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Szczecin, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania;
2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez zebranie uwag do wariantów lokalizacji
wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego, umieszczając informacje na ten temat na stronie
internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;
3) rozpowszechniania wśród mieszkańców Miasta Szczecin informacji o prowadzonych
konsultacjach drogą elektroniczną z publikowaniem adresu internetowego, pod którym dostępne są
dokumenty objęte konsultacjami społecznymi.
2. Formularz konsultacyjny za pomocą którego należy zgłaszać uwagi i opinie, o których mowa
w §2 ust. 1 pkt 2, jest dostępny:
1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:
http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;
2) w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla
39-40, 70-783 Szczecin;
3) podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.
3. Uwagi i opinie należy dostarczać:
Id: 1A13F554-1E16-46C4-A231-ADF2936DF94D. Podpisany Strona 1
1) w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza badania opinii na adres:
pomnik@um.szczecin.pl;
2) w formie papierowej poprzez złożenie formularza badania opinii:
a) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin oraz w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40, 70-783
Szczecin,
b) przedstawicielowi Urzędu Miasta Szczecin podczas otwartych spotkań
z mieszkańcami, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za obsługę organizacyjnotechniczną
konsultacji społecznych jest Biuro Dialogu Obywatelskiego.

§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w terminie 30 dni od daty
zakończenia konsultacji.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej
http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków
w Szczecinie oraz Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin -
Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. strategii i relacji z mieszkańcami.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
Id: 1A13F554-1E16-46C4-A231-ADF2936DF94D. Podpisany Strona 2
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1796342235
Imię: PIOTR
Nazwisko: KRZYSTEK
Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN
Województwo: zachodniopomorskie
Miejscowość: Szczecin
Data podpisu: 22 lutego 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
Id: 1A13F554-1E16-46C4-A231-ADF2936DF94D. Podpisany Strona 3 


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/02/22, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Joanna Buława, dnia: 2019/02/22 15:25:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Buława 2019/02/22 15:25:30 nowa pozycja