Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 25/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/01/23

Data wejścia w życie: 2019/01/23


                                                                 ZARZĄDZENIE NR 25/19
                                                        PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                  z dnia 23 stycznia 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - BPPP.”
2) po § 58 dodaje się w § 58a w brzmieniu:
„§ 58a. Do zadań Biura Partnerstwa Publiczno- Prywatnego należy:
1) określenie standardów procedur przygotowywania, prowadzenia oraz nadzoru nad projektami prowadzonymi w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego;
2) przygotowanie, realizacja i monitorowanie projektów prowadzonych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
3) przygotowywanie dokumentacji przetargowych i konkursowych projektów prowadzonych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego.”
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2019 r.

                                                                    Prezydent Miasta

                                                                    Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2019/01/23, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/01/25 08:54:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/01/25 08:54:16 nowa pozycja