Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 437/19 w sprawie powołania Rady Strategii

Data podpisania: 2019/10/14

Data wejścia w życie: 2019/10/14


 

Zarządzenie Nr 437/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie powołania Rady Strategii

Na podstawie pkt 10.2.3 Strategii Rozwoju Szczecina 2025 stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Radę Strategii zwaną dalej Radą, w składzie:

Przewodniczący Rady:

1) Prezydent Miasta Szczecin;

Członkowie:

2) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta - Koordynator Programu Strategicznego I: Szczecin - miasto wysokiej jakości życia;

3) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. strategii i relacji z mieszkańcami - Koordynator Programu Strategicznego II: Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki;

4) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych - Koordynator Programu Strategicznego III: Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego;

5) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami Koordynator Programu Strategicznego IV: Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitarne;

6) Sekretarz Miasta Szczecin;

7) Skarbnik Miasta Szczecin;

8) Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta;

9) Dyrektor Biura Prezydenta Miasta;

10) Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta;

11) Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami;

12) Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Szczecin;

13) Przewodniczący Zespołów Strategicznych powołani odrębnymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 2. Do zadań Rady należy:

1) zatwierdzanie propozycji programów strategicznych;

2) zatwierdzanie propozycji programów skorelowanych z celami operacyjnymi, przygotowywanych fakultatywnie przez wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin;

3) wybór projektów i zadań do Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina spośród propozycji zgłoszonych do programów strategicznych;

4) sporządzanie informacji z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina w celu przedłożenia Radzie Miasta Szczecin;

5) koordynowanie aktualizacji Strategii.

§ 3. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Rady – mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia związane ze strategią i rozwojem Miasta Szczecin;

2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych;

3) niezależni eksperci.

§ 4. 1. Członkom Rady niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Rady, o których mowa w §  2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Rady składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Rady.

§ 5. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Radą w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności do terminowego przekazywania Radzie wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 281/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Koordynatorów Programów Strategicznych oraz powołania Rady Strategii.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

 


 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/17, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/10/17 10:42:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/10/17 10:42:24 nowa pozycja