Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 415/19 w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/10/01

Data wejścia w życie: 2019/10/01


Zarządzenie Nr 415/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół strategiczny ds. rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin, zwany dalej Zespołem w składzie:

Przewodniczący Zespołu:

1) Aleksandra Piasecka - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin;

Członkowie:

2) Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami;

3) Artur Ratuszyński - firma: S Movens Artur Ratuszyński (usługi doradcze oraz informacyjne w zakresie strategii i rozwoju);

4) Monika Żukowska - Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta;

5) Irena Stróżyńska - Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;

6) Przemysław Jackowski - przedstawiciel Service und Beratungscenter w Schwedt;

7) Jolanta Buczek - specjalista ds. wsparcia i obsługi biznesu w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej;

8) Łucja Kalkstein - przedstawiciel Skandynawsko - Polskiej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§ 2. Zespół jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Szczecin, który projektuje i wypracowuje rozwiązania w ramach procesu rozwoju relacji międzynarodowych w ujęciu transgranicznym i transregionalnym Miasta Szczecin, z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz przestrzenno-funkcjonalnych.

§ 3. Do zadań Zespołu należy integracja strategii, polityk, programów a w szczególności:

1) opracowywanie propozycji aktywności i kierunków współpracy, w tym priorytetyzacji zadań z obszaru rozwoju relacji międzynarodowych Miasta Szczecin;

2) opracowanie i wdrożenie spójnej wizji koncepcji rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina;

3) opracowanie planu rozwoju relacji ze Skandynawią;

4) opiniowanie propozycji współpracy w zakresie rozwoju relacji międzynarodowych Miasta Szczecin w nowych kierunkach;

5) wdrożenie nowej koncepcji współpracy z Miastami Partnerskimi;

6) współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. uczelniami, instytutami badawczymi, stowarzyszeniami;

7) integracja procesu komunikowania działań w zakresie rozwoju relacji międzynarodowych Miasta Szczecin.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje Zespół.
W przypadku jego nieobecności, Zespół reprezentuje osoba wskazana przez Przewodniczącego.

2. Na zaproszenie Przewodniczącego w pracach Zespołu – mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową;

2) polscy i zagraniczni przedstawiciele innych instytucji i firm, samorządów, krajów związkowych, ministerstw;

3) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych;

4) niezależni eksperci;

5) radni Rady Miasta Szczecin oraz radni Rad Osiedli.

3. Przewodniczący Zespołu:

1) ustala harmonogram prac, terminy obrad Zespołu oraz ich porządek;

2) odpowiada za kontakty z członkami Zespołu;

3) informuje członków Zespołu o terminach posiedzeń;

4) zaprasza na posiedzenia Zespołu przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Zespole;

5) zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną i dokumentowanie ustaleń z posiedzeń Zespołu.

§ 5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. W razie potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Zespołu.

§ 6. Opinie lub wnioski podejmowane są w drodze pisemnych uzgodnień, a w przypadku rozbieżności w drodze głosowania, zwykłą wiekszością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Członkostwo w Zespole jest nieodpłatne.

§ 8. 1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołu, o których mowa w §  3, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Zespołu składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołu.

§ 9. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, a także Prezesi Zarządu Spółek z udziałem Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/02, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Jacek Karpowicz, dnia: 2019/10/02 12:59:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Karpowicz 2019/10/02 12:59:37 nowa pozycja