Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 97/17 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II”

Data podpisania: 2017/03/14

Data wejścia w życie: 2017/03/14


Zarządzenie Nr 97/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej  w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II”

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016r.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję, Zespół ds. realizacji projektu pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie - etap II„ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka nisko emisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych, realizowanego w ramach zadania "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie - etap II„ na podstawie umowy nr RPZP.02.10.00-32-A046/16-00 zawartej w dniu 07.02.2017r., zwany dalej Zespołem w składzie:

1) Rafał Księżopolski - Kierownik Referatu w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta Szczecin - Kierownik Projektu, odpowiedzialny za koordynację wdrażania projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i szczegółowymi wytycznymi, nadzór nad poprawnością oraz terminowością wykonywania obowiązków powierzonych podmiotom zewnętrznym oraz pozostałym członkom zespołu, nadzór nad merytoryczną i finansową realizacją projektu, rozliczanie dofinansowania ze środków unijnych oraz sprawozdawczość w ramach projektu, uczestnictwo we wszystkich procesach kontrolnych projektu w trakcie jego trwania oraz po jego rozliczeniu, zatwierdzanie harmonogramów projektu, zatwierdzanie dokumentów projektowych;   Członkowie Zespołu:

2) Marta Bożek - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. wniosków o płatność, promocji i monitoringu, odpowiedzialny za kontrolę wydatków projektu, rozliczenie dofinansowania ze środków unijnych oraz sprawozdawczość w ramach projektu, prowadzenie działań promocyjnych projektu, informowanie mediów o postępach prac przy realizacji projektu;

3) Jarosław Stala - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. koordynacji oraz nadzoru nad rzeczową i finansową realizacją projektu w obiektach oświatowych, odpowiedzialny za nadzór nad rzeczową i finansową realizacją inwestycji w obiektach oświatowych, nadzór nad procesem zamówień publicznych w ramach projektu, udział w pracach komisji przetargowych, akceptację projektów umów na usługi i roboty budowlane związanych z realizacją projektu;

4) Agnieszka Hofman - Kierownik Referatu w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. rozliczeń finansowo-księgowych projektu w obiektach oświatowych, odpowiedzialny za sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją budżetu projektu, planowanie budżetu biura, kontrolę wydatków, realizację faktur za usługi i roboty wykonane w ramach projektu, prowadzenie rejestru zrealizowanych faktur, rozliczenie dofinansowania ze środków unijnych oraz sprawozdawczość finansową w ramach projektu;

5) Michał Karłowski - Główny Specjalista w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. zamówień publicznych projektu, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowych, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie projektów umów na usługi i roboty związanych z realizacją projektu, zawieranie i realizację umów dla inwestycji w obiektach oświatowych, prowadzenie rejestru umów i zleceń;

6) Jacek Osak - Inspektor w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. technicznych, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji w obiektach oświatowych będących przedmiotem projektu, prowadzenie rejestru umów i zleceń;

7) Janusz Wójtowicz - Inspektor w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. technicznych, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji w obiektach oświatowych będących przedmiotem projektu, prowadzenie rejestru umów i zleceń;

8) Magdalena Piotrowska - Główny Specjalista w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. technicznych, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji w obiektach oświatowych będących przedmiotem projektu, prowadzenie rejestru umów i zleceń;

9) Lidia Tusiewicz - Mencel - Główny Specjalista w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. technicznych, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji w obiektach oświatowych będących przedmiotem projektu, prowadzenie rejestru umów i zleceń;

11) Anna Majchrowska - Inspektor w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. technicznych, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji w obiektach oświatowych będących przedmiotem projektu, prowadzenie rejestru umów i zleceń;

12) Adam Ciemniak - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. koordynacji oraz nadzoru nad rzeczową i finansową realizacją projektu w obiektach z zakresu pomocy społecznej, odpowiedzialny za nadzór nad rzeczową i finansową realizacją inwestycji w obiektach z zakresu pomocy społecznej, nadzór nad procesem zamówień publicznych w ramach projektu, udział w pracach komisji przetargowych, akceptację projektów umów na usługi i roboty budowlane w związku z realizacją projektu;

13) Janusz Dobrowolski - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. technicznych projektu w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w obiektach z zakresu pomocy społecznej, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji w obiektach z zakresu pomocy społecznej będących przedmiotem projektu, prowadzenie rejestru umów i zleceń, planowanie budżetu biura, kontrolę wydatków, realizację faktur za usługi i roboty wykonane w ramach projektu, prowadzenie rejestru zrealizowanych faktur.

§ 2. Do zadań Zespołu należy wdrożenie i realizacja projektu pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie - etap II„, który dotyczyć będzie zakupu oraz montażu ogniw fotowoltaicznych na 23 budynkach użyteczności publicznej w następujących lokalizacjach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Królowej Jadwigi 29, 70-262 Szczecin;

2) Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin;

3) Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin;

4) Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Benesza 75, 71-246 Szczecin;

5) Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin;

6) Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin;

7) Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin;

8) Szkoła Podstawowa Nr 71, ul. Bośniacka 7, 70-842 Szczecin;

9) Gimnazjum Nr 27, ul. Mikołajczyka 20, 70-953 Szczecin;

10) Zespół Szkół Nr 8, al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin;

11) Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. A. K. Napierskiego 13, 71-131 Szczecin;

12) Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin;

13) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin;

14) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Broniewskiego 16, 71-460 Szczecin;

15) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Narożna 48, 71-041 Szczecin;

16) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Wiślana 17, 70-885 Szczecin;

17) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Pokładowa 20, 70-832 Szczecin;

18) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Chojnicka 61, 70-737 Szczecin;

19) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Mokra 23, 71-495 Szczecin;

20) Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza, ul. Łososiowa 5, 70-795 Szczecin;

21) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 34, 70-111 Szczecin;

22) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Hryniewieckiego 9, 70-606 Szczecin;

23) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, ul. Policka 3, 71-857 Szczecin.

§ 3. Kierownik projektu odpowiada za realizację projektu przy pomocy i doradztwie Zespołu,
a w szczególności:

1) podejmuje decyzje związane z wdrażaniem projektu;

2) monitoruje prawidłowość realizacji projektu;

3) zatwierdza kwartalne sprawozdania z realizacji projektu;

4) prowadzi nadzór merytoryczny nad ich wykonaniem;

5) prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i współpracuje z Zespołem w tym zakresie;

6) prowadzi nadzór nad postępem finansowym projektu;

7) zatwierdza końcowe sprawozdanie z realizacji projektu.

§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowanie informacji i sprawozdań określonych w wytycznych do projektu;

2) podejmowanie poszczególnych działań związanych z bezpośrednią realizacją projektu;

3) rozliczanie i prowadzenie dokumentacji księgowo - rozliczeniowej projektu;

4) udział w odbiorach inwestycji;

5) promocja projektu;

6) ewaluacja oraz sprawozdawczość projektu.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin do spraw inwestycji i zarządzania projektami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/03/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Barbara Szczepaniak, dnia: 2017/04/13 15:08:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Szczepaniak 2017/04/13 15:08:05 nowa pozycja