Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 345/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Data podpisania: 2017/07/25

Data wejścia w życie: 2017/07/25


                                                                                                 ZARZĄDZENIE NR 345/17
                                                                                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                                        z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023


Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857, z 2016 r. poz. 3243, z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 09 sierpnia 2017 r. do dnia 08 września 2017 r., których celem jest zaprezentowanie mieszkańcom diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 oraz zebranie od mieszkańców propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) prezentacji diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, która odbędzie się:
a) w dniu 09 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej "ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;
b) w dniu 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;
2) zbierania od mieszkańców w terminie od 9 sierpnia 2017 r. do 08 września 2017 r. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, przedstawionych na prezentacjach, o których mowa w pkt 1 oraz dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin:http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/.
2. Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjmowane są za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:
1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,
2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,
4) złożenie podczas prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej "ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Informacja o terminach prezentacji zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem prezentacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin oraz ich obsługę organizacyjno-techniczną jest Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.
§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.
§ 5. Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                             Prezydent Miasta
                                                                                                                                                                                                                                             Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/08/07, odpowiedzialny/a: Marta Kaszubowska , wprowadził/a: Marta Kaszubowska, dnia: 2017/08/07 08:12:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Kaszubowska 2017/08/07 08:12:48 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/08/07 07:57:51 nowa pozycja