Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 266/17 sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2017/06/20

Data wejścia w życie: 2017/06/20


Zarządzenie Nr 266/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996,  1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260, z 2017 r. poz. 933) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Sąd Konkursowy do realizacji zadań związanych z konkursem na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie w składzie:

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

1) arch. Paweł Detko – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego:

2) arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin;

Sędzia Referent:

3) arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Członkowie Sądu Konkursowego:

4) arch. Elżbieta Głowacka – Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin;

5) arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta;

6) arch. Marek Orłowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich.

2. Sekretarzem konkursu jest Anna Bednarz – Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.

3. Organizację konkursu zapewnia Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Sąd Konkursowy, o którym mowa w § 1 ust.1 realizuje zadania w zakresie związanym z konkursem na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie, w tym w szczególności w zakresie:

1) oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie konkursu na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie, zwanym dalej "Regulaminem", ogłoszonym na stronie Urzędu Publikacji Zamówień Publicznych, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Szczecin;

2) oceny spełnienia przez prace konkursowe wymagań określonych w Regulaminie;

3) opracowania odpowiedzi na pytania złożone w konkursie;

4) oceny prac konkursowych;

5) wskazania prac, które powinny być nagrodzone i wyróżnione;

6) przygotowania uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu;

7) opracowania opinii o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych;

8) opracowania zaleceń pokonkursowych do pracy ocenionej najwyżej;

9) przedstawienia wyników do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecin;

10) wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Szczecin o unieważnienie konkursu;

11) udziału w dyskusji pokonkursowej w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3. Sąd Konkursowy może zasięgać opinii ekspertów i rzeczoznawców w specjalnościach związanych z tematem konkursu.

§ 4. Pracami Sądu Konkursowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Sądu Konkursowego – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

§ 5. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie.

§ 6. 1. Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków powołanego składu, z zastrzeżeniem, iż w składzie obradującego Sądu Konkursowego znajduje się co najmniej 1/3 członków Sądu Konkursowego z wymaganymi przez przepisy szczególne uprawnieniami oraz Przewodniczący Sądu Konkursowego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Sądu Konkursowego – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Sądu Konkursowego – Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

§ 7. Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

§ 8. Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa w § 2  oraz w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jest niezależny.

§ 9. Do członków Sądu Konkursowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10. 1. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

2. Zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu lub unieważnienia konkursu dokonuje Prezydent Miasta Szczecin.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 

Zarządzenia Nr 266/17

 

 


udostępnił: , wytworzono: 2017/06/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2017/07/03 08:05:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2017/07/03 08:05:16 nowa pozycja