Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 195/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Data podpisania: 2017/05/16

Data wejścia w życie: 2017/05/16


Zarządzenie Nr 195/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących budżetu Miasta Szczecin na rok 2018.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 19:00 oraz w dniu 16 września 2017 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00 w Urzędzie Miasta Szczecin.

2. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkań w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz ich obsługę organizacyjno - techniczną jest Wydział Zarządzania Finansami Miasta.

§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 5. Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Piotr Krzystek


udostępnił: WZFM, wytworzono: 2017/05/16, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2017/05/16 12:03:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2017/05/16 12:03:24 nowa pozycja