Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 476/17 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/10/31

Data wejścia w życie: 2017/10/31


                                 ZARZĄDZENIE NR 476/17
                           PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                z dnia 31 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października
2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.,
Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie
Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzenie Nr 459/17 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24
czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23
sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4
października 2016 r., Zarządzenie Nr 411/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31
października 2016 r., Zarządzenie Nr 505/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia
2016 r., Zarządzenie Nr 139/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2017 r.,
Zarządzenie Nr 182/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r.,Zarządzenie
Nr 313/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lipca 2017 r., ,Zarządzenie Nr 415/17
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 września 2017 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 9 uchyla się pkt 18;
2) w § 14 w ust. 2 po pkt 21 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) powoływanie odpowiedniej osoby do stwierdzania zgonu w razie niemożności
dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego.”;
3) w § 17 w ust. 7 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
prowadzącym postępowania ustalające dopuszczalny poziom hałasu w środowisku,
w tym w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego;”;
4) w § 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W zakresie administrowania siecią transmisji danych i urządzeń sieciowych
Gminy Miasto Szczecin:
1) nadzór nad Miejskim Systemem Monitoringu;
2) budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnych, modernizacja i utrzymanie pasywnej infrastruktury
teletechnicznej ( kanały kablowe, sieci światłowodowe, lokalne sieci strukturalne)
w obiektach należących do Gminy, w tym świadczenie usługi nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjami z zakresu telekomunikacji;
3) budowa, rozbudowa, modernizacja i utrzymanie miejskiej sieci komputerowej wraz
z urządzeniami aktywnymi;
4) zapewnienie dostępu do Internetu jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto
Szczecin w oparciu o wysokoprzepustowe łącza internetowe;
5) świadczenie publicznie dostępnej bezpłatnej usługi bezprzewodowego dostępu do
Internetu dla mieszkańców, w tym bezprzewodowej sieci radiowej Wimax
obejmujących przestrzeń publiczną Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy
Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy o systemie oświaty;
6) dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury
telekomunikacyjnej na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz spółek z udziałem Miasta;
7) świadczenie z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnych, usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych Gminy
Miasto Szczecin.”;
5) w § 35a w ust. 1 po wyrazie „spadkobiercy” skreśla się wyraz „ustawowemu”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                    Prezydent Miasta

                                                    Piotr Krzystek

 

 

 

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/10/31, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/11/14 12:14:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/11/14 12:14:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2017/11/14 12:11:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2017/11/14 12:10:40 nowa pozycja