Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 286/17 w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/06/27

Data wejścia w życie: 2017/06/27


Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik doZarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1. W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością według normy PN - EN ISO 9001:2015 w Urzędzie Miasta Szczecin ustanawia się nową Politykę Jakości Urzędu Miasta Szczecin, zwaną dalej Polityką Jakości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W celu realizacji postanowień Polityki Jakości wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin oraz samodzielne stanowiska działające poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin ustanawiają własne cele jakości, z którymi zapoznawani są wszyscy pracownicy właściwego wydziału/biura.
§ 3.1. W celu prezentacji założeń Polityki Jakości pracownikom oraz interesantom Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się dyrektorów i kierowników wydziałów oraz biur Urzędu Miasta Szczecin do przekazania treści Polityki Jakości do wiadomości podległym pracownikom.
2. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Informatyki do umieszczenia treści Polityki Jakości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 5. Traci moc Zarządzenie 215/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2017/06/27, odpowiedzialny/a: Łabaziewicz Iwona , wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2017/06/27 15:58:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2017/06/27 15:58:37 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2017/06/27 14:54:25 nowa pozycja