Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 197/17 w sprawie inwentaryzacji w roku 2017 w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/05/17

Data wejścia w życie: 2017/05/17


Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245 i poz. 791) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2017
w Urzędzie Miasta Szczecin: 

1)  w drodze spisu z natury: 

a) papiery wartościowe w postaci materialnej, 

b) pozostałe depozyty,

c) środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – spis zdawczo-odbiorczy,

d) środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

e) środki trwałe, będące na wyposażeniu Rad Osiedli zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

f) rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin,

g) sprzęt dekoracji Miasta i masa spadkowa zarządzane przez Biuro Obsługi Urzędu,

h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Kultury;

2)  w drodze uzyskania potwierdzenia salda: 

a) środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp., 

b) należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, publicznoprawnych wątpliwych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych),

c) składniki aktywów (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) powierzone innym podmiotom do użytkowania przez dysponentów majątku;

3)  w drodze weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza: 

a) środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez:

- Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie z wyłączeniem sprzętu dekoracji Miasta i masy spadkowej),

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

- Wydział Informatyki,

- Wydział Sportu,

b) wartości niematerialne i prawne zarządzane bezpośrednio przez:

- Biuro Prezydenta Miasta,

- Wydział Informatyki,

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- Wydział Kultury,

c) środki trwałe, w tym grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości, zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,

d) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),

e) obiekty powstałe w procesie inwestycyjnym, wraz z mieniem ruchomym stanowiącym pierwsze wyposażenie zarządzane bezpośrednio przez:

- Wydział Sportu,

- Wydział Oświaty,

- Wydział Kultury,

- Wydział Spraw Społecznych,

f) długoterminowe aktywa finansowe,

g) należności sporne i wątpliwe,

h) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

i) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,

j) pozostałe należności i zobowiązania,

k) pozostałe aktywa i pasywa. 

§ 2. Ustalam harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2017 r., stanowiący załącznik do Zarządzenia. 

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i jednostek równorzędnych oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do zapewnienia prawidłowej pracy zespołów spisowych i udzielenia im niezbędnej pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w Zarządzeniu Nr 41/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Harmonogram inwentaryzacji w roku 2017 w Urzędzie Miasta Szczecin  

 

Lp.

Wyszczególnienie prac

Wykonawca

Stan na dzień

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1.

W drodze spisu z natury

a)

papiery wartościowe w postaci materialnej 

Wydział Księgowości 

Zespół Spisowy nr 1

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

12.01.2018 r.

b)

pozostałe depozyty

Wydział Księgowości

Zespół Spisowy nr 1 

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

12.01.2018 r.

c)

środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – spis zdawczo-odbiorczy

Wydział Zarządzania

Kryzysowego

i Ochrony Ludności

Zespół Spisowy nr 2

31.05.2017 r.

01.06.2017 r.

16.06.2017 r.

d)

środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ochrony

Środowiska

Zespół Spisowy nr 3

1.11.2017 r.

2.11.2017 r.

29.12.2017 r.

e)

środki trwałe, pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Rad Osiedli zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ochrony

Środowiska

Zespół Spisowy nr 4

1.10.2017 r.

2.10.2017 r.

31.10.2017 r.

f)

rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się

w magazynie Urzędu Miasta Szczecin

Biuro Obsługi Urzędu

Zespół Spisowy nr 5

30.11.2017 r.

1.12.2017 r.

15.12.2017 r.

g)

- sprzęt dekoracji Miasta,

- masa spadkowa

Biuro Obsługi Urzędu

Zespół Spisowy nr 6

30.11.2017 r.

1.12.2017 r.

15.12.2017 r.

h)

środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane przez Wydział Kultury

Wydział Kultury

Zespół Spisowy nr 7

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

3.01.2018 r.

2.

W drodze uzyskania potwierdzenia salda

a)

środki pieniężne znajdujące się w bankach,

na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp.

Wydział
Księgowości 
 

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

15.01.2018 r.

b)

należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, publicznoprawnych, wątpliwych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych)

Wydział
Księgowości

1.10.2017 r.

1.10.2017 r.

15.01.2018 r.

c)

składniki aktywów (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) powierzone innym podmiotom
do użytkowania przez dysponentów majątku

dysponent 
majątku

1.10.2017 r.

1.10.2017 r.

15.01.2018 r.

3.

W drodze weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza

a)

środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez:

Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie,
z wyłączeniem sprzętu dekoracji Miasta i masy spadkowej), Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych, Wydział Informatyki, Wydział Sportu

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

b)

wartości niematerialne i prawne zarządzane bezpośrednio przez:

Biuro Prezydenta Miasta, Wydział Informatyki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Kultury

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

c)

środki trwałe, w tym grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości, zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

d)

środki trwałe w budowie

(inwestycje rozpoczęte)

Wydział Księgowości 
przy udziale Wydziału prowadzącego inwestycję

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

e)

obiekty powstałe w procesie inwestycyjnym,
wraz z mieniem ruchomym stanowiącym pierwsze wyposażenie zarządzane bezpośrednio przez:
Wydział Sportu, Wydział Oświaty, Wydział Kultury, Wydział Spraw Społecznych

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

f)

długoterminowe aktywa finansowe

Wydział Księgowości 
przy udziale pracownika Biura Prezydenta Miasta

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

g)

należności sporne i wątpliwe

Wydział
Księgowości

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

h)

należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Wydział
Księgowości

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

i)

należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

Wydział
Księgowości

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

j)

pozostałe należności i zobowiązania

Wydział
Księgowości

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.

k)

pozostałe aktywa i pasywa

Wydział
Księgowości

31.12.2017 r.

1.01.2018 r.

20.03.2018 r.


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2017/05/23, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2017/05/24 13:15:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2017/05/24 13:15:05 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2017/05/23 08:26:31 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2017/05/23 08:25:57 nowa pozycja