Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 332/17 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/07/17

Data wejścia w życie: 2017/08/10


                                             ZARZĄDZENIE NR 332/17
                                     PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                               z dnia 17 lipca 2017 r.
                   zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 104 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255, z 2017 r. poz. 60 i 962
oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:


§ 1. W regulaminie pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 550/12 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin (zm.:
zarządzenie Nr 322/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., zarządzenie Nr 389/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 października 2014 r., zarządzenie Nr 138/15 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 14 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 129/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
04 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 487/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r.,
zarządzenie Nr 145/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 kwietnia 2017 r.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 55 po ust. 2 dodaje sie ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet
karmiących dziecko piersią regulują przepisy szczególne.”;
2) w załączniku Nr 2 do regulaminu pracy I. Tabela norm przydziału środków ochrony
indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
3) w załączniku Nr 3 do regulaminu pracy - Zasady przydzielania pracownikom odzieży służbowej -
wprowadza się następujace zmiany:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 4, stanowi przychód pracownika.”,
b) ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dla elementów ubioru wymienionych w ust. 7 pkt 3, 4 i 5 do dnia 31 maja roku
kalendarzowego, w którym pracownik otrzymał odzież służbową za miesiące styczeń –
kwiecień, do 30 września roku kalendarzowego, w którym pracownik otrzymał odzież
służbową za miesiące maj - sierpień, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku
kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał odzież służbową za miesiące wrzesień –
grudzień.”.
4) załącznik Nr 4 do regulaminu pracy - Tabela norm przydziału pracownikom odzieży służbowej -
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
5) załącznik Nr 7 do regulaminu pracy - Wykaz prac wzbronionych kobietom - otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia,
6) w załączniku Nr 8 do regulaminu pracy - Zasady wypłaty ekwiwalentu na pokrycie kosztów
zakupu i czyszczenia reprezentacyjnego ubioru dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego - wprowadza się następujace zmiany:
a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
Id: CE982014-C5D3-4D23-87D9-D1D8C930217E. Podpisany Strona 1
„12. Ekwiwalenty, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód pracownika.”,
b) po ust. 12 dodaje się ust. 13, który otrzymuje brzmienie:
„13. Wypłata ekwiwalentów odbywa się przelewem na konto osobiste lub w kasach
proadzonych przez bank obsługujący budżet Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek
organizacyjnych w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.”.


§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom Urzędu do
wiadomości zmiany regulaminu pracy.
2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu pracy na tablicy
ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści
w Uminecie.


                                                                                                     
wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                 Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                         Krzysztof Soska


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/07/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2017/07/26 15:09:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2017/07/26 15:09:50 nowa pozycja