Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 32/17 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Trafostacji Sztuki w Szczecinie oraz okreslenia szczegółowego trybu pracy komisji

Data podpisania: 2017/01/25

Data wejścia w życie: 2017/01/25


ZARZĄDZENIE NR 32/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 stycznia 2017 r.


w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Trafostacji Sztuki w Szczecinie oraz okreslenia szczegółowego trybu pracy komisji


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnm (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ,poz. 1579 i poz. 1948) oraz w związku z § 4,5,6 i 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisję w składzie:
Przewodniczący:
1) Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta,
Członkowie :
2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta,
3) prof. dr hab. Dariusz Dyczewski - Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie,
4) prof. zw. Wiktor Jędrzejec - Prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
5) Hanna Wróblewska - Dyrektor Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,
6) Ryszard Kiełtyka - Prezes Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński,
7) Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
8) Agata Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Kultury,
9) Dorota Pudło-Żylińska - Dyrektor Wydziału Księgowości,
10) Agnieszka Królikowska - Kierownik Kadr i Szkolenia w Wydziale Organizacyjnym
Sekretarz :
11) Anetta Kieszkowska - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym.


§ 2. Zadaniem komisji jest:
1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta na stanowisko dyrektora Trafostacji Sztuki w Szczecinie oraz wyłonienie kandydata na to stanowisko,
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta.


§ 3. 1. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:
1) w I etapie - Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez kandydatów oraz spełnienia warunków formalnych (wymaganych dokumetów) określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz wyłoni kandydatów do etapu drugiego,
2) w II etapie - Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami podczas których dokona oceny wyłonionych kandydatów, ich wiedzy fachowej, umiejętności kierowniczych, na podstawie przygotowanych pytań oraz przedstawionych przez kandydatów autorskich koncepcji programowo-organizacyjnych Trafostacji Sztuki w Szczecinie, obejmujących okres 3 lat.
2. Postępowanie konkursowe zakończy się wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Trafostacji Sztuki w Szczecinie.


§ 4. 1. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe:
1) I etap w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 102,
2) II etap w dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 102.
2. Postępowanie konkursowe może się odbywać w obecności co najmniej 2/3 składu komisji.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.


§ 5. 1. Z każdego etapu postępowania konkursowego sekretarz komisji sporządzi protokół, wedługwzorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, są jawne.


§ 6. Komisja przedstawi Prezydentowi Miasta wyniki postępowania konkursowego wraz z:
1) protokołami, o których mowa w § 5 niniejszego zarządzenia,
2) dokumentem określającym kryteria oceny przydatności kandydata, o którym mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia.


§ 7. Komisja kończy działalność po dokonaniu czynności, o której mowa w § 6 zarządzenia.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/01/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2017/01/30 09:32:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2017/01/30 09:32:29 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2017/01/27 15:23:55 nowa pozycja