Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 373/17 w sprawie zasad postępowania dotyczących nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa

Data podpisania: 2017/08/21

Data wejścia w życie: 2017/08/21


ZARZĄDZENIE NR 373/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad postępowania dotyczących nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9b1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820), w związku z art. 935, art. 1023 i art. 1051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady postępowania w sprawach związanych z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa, w tym dokonywania czynności mających na celu objęcie spadku oraz podział kompetencji w tym zakresie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Szczecin.

2. Koordynacja spraw związanych z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa, prowadzona jest przez Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin, zwane dalej Koordynatorem ds. spadków i obejmuje w szczególności zadania z zakresu:
1) podejmowania działań związanych z objęciem spadku i zlecaniem jego zabezpieczenia;
2) prowadzenia rejestru spraw związanych z nabyciem spadku;
3) współpracy z sądami, kancelariami komorniczymi, wierzycielami spadkodawcy i innymi podmiotami;
4) analizy nabytego spadku oraz podziału czystej masy spadkowej;
5) rozliczania i zaspokajania wierzycieli spadkodawcy;
6) przygotowywania informacji na temat znanych składników masy spadkowej (czynnej i biernej);
7) przejmowania aktywów pieniężnych;
8) regulacji ksiąg wieczystych w zakresie ujawnienia prawa własności i innych praw do nieruchomości;
9) umownego działu spadku;
10) uzyskiwania odrębnej własności w stosunku do nabytych w spadku spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
11) wskazywania sposobu zagospodarowania majątku nabytego w drodze dziedziczenia.

3. Dokumenty dotyczące nabycia spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa przekazywane są przez Koordynatora ds. spadków do Biura Prawnego Urzędu Miasta Szczecin celem:
1) wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku;
2) podejmowania czynności w toku postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w których Gmina Miasto Szczecin albo Skarb Państwa występuje w charakterze uczestnika albo wnioskodawcy;
3) występowania do sądów z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego, niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

§ 2. 1. Składniki rzeczowe majątku ruchomego, które Gmina Miasto Szczecin nabyła w drodze dziedziczenia, mogą być przedmiotem:
1) sprzedaży w trybie aukcji, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
2) sprzedaży w trybie przetargu publicznego, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
3) sprzedaży w trybie publicznego zaproszenia do rokowań w przypadku ruchomości, o których mowa w § 21 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia;
4) sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania na rzecz instytucji kultury, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanych dalej „instytucjami kultury”, w przypadku ruchomości posiadających wartość naukową, artystyczną lub historyczną.

2. Składniki majątku ruchomego, które nie zostały sprzedane lub nieodpłatnie przekazane w sposób określony w ust. 1, podlegają likwidacji zgodnie z trybem określonym w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.

3. Oszacowania wartości składników majątku ruchomego dokonuje podmiot sporządzający spis inwentarza, a w uzasadnionych przypadkach rzeczoznawca majątkowy powołany na wniosek Koordynatora ds. spadków.

4. Szczegółowy tryb sprzedaży składników majątku ruchomego, o których mowa w ust. 1 określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

5. Składniki majątku ruchomego, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin w drodze dziedziczenia, zakwalifikowane do sprzedaży zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 6 lit. a, b lub e, właściwy dysponent majątku Urzędu Miasta Szczecin wprowadza niezwłocznie do ewidencji majątkowej Urzędu i przekazuje do Wydziału Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin, wraz z oszacowaniem wartości składników majątku ruchomego.

§ 3. 1. Czynności związane z objęciem w zarządzanie i administrowanie nabytych przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa, w drodze dziedziczenia, nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali, prowadzone są przez Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin.

2. Czynności związane z bezprzetargowym zbyciem udziałów w prawach do nieruchomości oraz nabyciem praw do nieruchomości, w których Gmina Miasto Szczecin lub Skarb Państwa posiada udziały uzyskane w drodze dziedziczenia, prowadzone są przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin.

3. W przypadku wskazania, jako sposobu zagospodarowania nieruchomości, sprzedaży w trybie przetargu, czynności związane z przygotowaniem lokali do zbycia prowadzone są przez Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin. Czynności związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowych do zbycia oraz polegające na organizacji  i przeprowadzeniu przetargu na zbycie lokali, budynków i nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, prowadzone są przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Środki w budżecie Miasta Szczecin na pokrycie kosztów dotyczących realizacji postępowań związanych z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa zabezpieczają:

1) Koordynator ds. spadków, w szczególności w zakresie:
a) opłat sądowych i komorniczych,
b) opłat czynszowych i innych opłat związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości,
c) kosztów związanych z wynagrodzeniem za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze dziedziczenia nieruchomościami,
d) spłaty długów spadkowych,
e) kosztów związanych z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży;

2) właściwi dysponenci majątku Urzędu Miasta Szczecin w zakresie środków na pokrycie kosztów wynikających w szczególności z zagospodarowania mienia ruchomego, jego zabezpieczenia, transportu oraz magazynowania.

§ 5. 1. W celu  przeprowadzenia czynności związanych z zagospodarowaniem składników majątku ruchomego nabytych przez Gminę Miasto Szczecin w drodze dziedziczenia, powołuje się Komisję, w skład której wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
1) Katarzyna Jurczak - Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin;
Zastępca Przewodniczącego Komisji:
2) Żaneta Konczalska - Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin;
Członkowie Komisji:
3) Emilia Przeworska - Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin;
4) Anna Potok - Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin;
5) Teresa Okoń - Biuro Obsługi Urzędu Miasta Szczecin;
6) Urszula Żyłowska - Biuro Obsługi Urzędu Miasta Szczecin;
7) Monika Jasianek - Wydział Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin;
8) Sandra Szkałuba - Wydział Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Szczecin;
9) Monika Bernat - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;
10) Anna Michalak - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;
11) Jolanta Kołacz - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin;
12) Grzegorz Jamrozik - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin;
13) Dorota Mikulska-Baltrukiewicz - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin;
14) Krzysztof Bartnik - Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin;
15) Jacek Karpowicz - Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Szczecin;
16) Agnieszka Schulz - Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin;
17) Dorota Binek-Jaskólska - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych;
18) Krzysztof Litwiński - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Komisja, o której mowa w ust. 1 podejmuje czynności w składzie co najmniej trzyosobowym. Skład Komisji ustala każdorazowo Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji. Wzór dokumentu dotyczącego wyznaczenia członków Komisji stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. Komisja działa każdorazowo z udziałem Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

3. W sporządzaniu spisu inwentarza przez Komornika sądowego bądź skarbowego w jego siedzibie, albo w przypadku braku w masie spadkowej nieruchomości i ruchomości, w spisie może uczestniczyć wytypowany przez Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego Komisji, członek albo dwóch członków Komisji.

4. W uzasadnionych przypadkach, w pracach Komisji może dodatkowo uczestniczyć, w charakterze eksperta, inny niż wymieniony w ust. 1 pracownik jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

5. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przed sporządzeniem spisu albo wykazu inwentarza, spisu z natury majątku nabytego w drodze dziedziczenia przez Gminę Miasto Szczecin, zgodnie z protokołem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia;
2) sporządzanie wykazów inwentarza i uczestnictwo w sporządzaniu spisów inwentarza przez Komornika sądowego bądź skarbowego;
3) zabezpieczanie składników majątku ruchomego, wymienionych w spisie z natury bądź spisie albo wykazie inwentarza, w szczególności poprzez ich opakowanie, zaplombowanie, sfotografowanie i szczegółowe opisanie;
4) przejmowanie składników majątku ruchomego, wymienionych w spisie albo wykazie inwentarza zgodnie z protokołem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zarządzenia;
5) przekazywanie majątku ruchomego właściwym dysponentom majątku Urzędu Miasta Szczecin celem wprowadzenia do ewidencji majątkowej Urzędu, protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zarządzenia wraz z kompletną dokumentacją;
6) zakwalifikowanie składników majątku ruchomego, nabytych przez Gminę Miasto Szczecin do:
a) sprzedaży w trybie aukcji lub przetargu publicznego,
b) sprzedaży za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym sprzedaż komisową,
c) wykorzystania przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin na realizację zadań własnych,
d) nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek Gminy Miasto Szczecin lub jednostek nie podlegających Gminie Miasto Szczecin, z wyłączeniem instytucji kultury,
e) sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania na rzecz instytucji kultury składników majątku ruchomego posiadających wartość naukową, artystyczną lub historyczną,
f) likwidacji.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do:
1) prowadzenia ewidencji majątku ruchomego nabytego przez Gminę Miasto Szczecin w drodze dziedziczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami, wynikającymi z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie administrowania majątkiem Urzędu Miasta Szczecin;
2) podejmowania działań i współpracy z Koordynatorem ds. spadków według ustalonej właściwości rzeczowej, wynikającej z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Regulaminu Organizacyjnego;
3) przekazywania do Koordynatora ds. spadków informacji o stanie realizacji czynności związanych z przejęciem nabytego spadku;
4) przekazywania do Koordynatora ds. spadków informacji o nabyciu spadku przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa w postępowaniach prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin i Urzędu Miasta Szczecin;
5) bieżącego informowania Koordynatora ds. spadków o przypadkach, mających miejsce również w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, w których, w szczególności z powodu braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy nie udało się ustalić spadkobierców, a w których potencjalnym spadkobiercą może być Gmina Miasto Szczecin albo Skarb Państwa i niezbędne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

§ 7. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 315/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących nabycia masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa, wytworzono: 2017/08/21, odpowiedzialny/a: Katarzyna Jurczak, wprowadził/a: Jacek Karpowicz, dnia: 2017/08/29 09:37:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Karpowicz 2017/08/29 09:37:35 modyfikacja wartości
Jacek Karpowicz 2017/08/29 09:20:19 nowa pozycja