Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 320/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”

Data podpisania: 2017/07/05

Data wejścia w życie: 2017/07/05


ZARZĄDZENIE NR 320/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 lipca 2017 r.

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”


Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243, z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 01 września do dnia 31 grudnia 2017 r. w formie:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Szczecin, zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnym, których terminy zostaną podane do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin;
2) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie proponowanych wariantów "Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl.

§ 3. Jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz ich obsługę organizacyjno-techniczną jest jednostka organizacyjna pn. Zarząd Dróg i Transporu Miejskiego w Szczecinie.

§ 4.
Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. konsultacji społecznych.

§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/07/05, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2017/07/05 14:56:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2017/07/05 14:56:56 nowa pozycja